Socialt företagande i Norberg

Jag har idag lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige i Norberg med följande formulering:

“Vi går allt tydligare mot ett ”tvåtredjedelssamhälle”, där allt fler inte bedöms vara tillräckligt attraktiva på den ordinarie arbetsmarknaden för att få ett jobb. Jag tror att vi alla känner till någon som gärna vill arbeta men vars arbetsförmåga inte är efterfrågad eller behövd. Det leder dels till stort personligt lidande och vissnande självkänsla, det leder till dålig personlig ekonomi men det leder framför allt till ett tudelat samhälle; ett samhälle där allt färre ska försörja allt fler, där solidariteten minskar och behovet av särlösningar utanför den allmänna välfärden ökar. Det är en utveckling som Norbergs kommun bör sätta stopp för.

Det finns sätt att motverka detta och tydliga framgångsexempel där arbetsmarknaden har utvidgats när personer går samman och skapar sina egna arbetstillfällen. Det kallas att starta sociala företag.

Sociala företag (enligt Tillväxtverkets definition):

– har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
– skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
– återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
– är fristående från offentlig verksamhet
– binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster
– driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum

Det sociala företagandet har stora möjligheter att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden. För att dessa företag ska kunna överleva måste det finnas en marknad. Kommuner kan främja socialt företagande genom att tydligt visa att deras tjänster och produkter efterfrågas. Allra bäst görs det genom progressiva skrivningar i visioner, riktlinjer och upphandlingspolicies.

Ungefär en miljon människor i arbetsför ålder står idag utanför den svenska arbetsmarknaden och lever på passiva bidrag. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd. Ett funktionshinder som innebär att arbetsplatsen och uppgifterna måste anpassas kan vara ett praktiskt hinder. Ofta handlar det om okunskap och rädsla för vad det innebär att anställa och arbeta tillsammans med människor med till exempel psykiska funktionshinder eller en trasslig bakgrund. För andra har en lång sjukskrivning eller oturen att bli arbetslös i fel yrke eller på fel ort skurit av kontakten med arbetsmarknaden.

I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten och i Sverige växer antalet arbetstillfällen skapade i sociala företag. Flertalet av dessa människor lever i utsatthet och fattigdom och upplever en stor maktlöshet. Behovet av stöd och särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden är stort. En ökad samverkan mellan olika myndigheter och mer individuellt utformade insatser skulle kunna bidra till att många fler kan lämna bidragsberoendet bakom sig. Många vill och kan arbeta men arbetsförhållanden och uppgifter måste anpassas till individens förutsättningar. 
De sociala företagen driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum. De sociala företagen organiseras oftast som ekonomiska eller ideella föreningar men även aktiebolag och stiftelser förekommer. De verkar både på den privata och den offentliga marknaden genom att sälja produkter och/ eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor. De har en affärsidé, de marknadsför och tjänar pengar på sin produktion av varor och tjänster, betalar skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda.

Jag vill att Norbergs kommun verkar för ett samhälle där alla behövs och där allas arbetsförmåga tas tillvara. Ett led i det arbetet är att vår kommun blir en möjliggörare för start och tillväxt av sociala företag.

Förslag till kommunfullmäktige:

  • Norbergs kommun ska arbeta aktivt för att öka kunskapen om socialt företagandes potential bland politiker, tjänstemän och ideella organisationer.
  • Alla förvaltningar inom Norbergs kommun ska, då tillfälle ges, stimulera och uppmuntra till socialt företagande. Det kan ske genom att informera brukare (i t ex socialtjänst, socialpsykiatri och LSS) om vad socialt företagande är och kan leda till, genom att initiera lokala nätverk och mötesplatser samt formulera upphandlingar så att även sociala företag har en chans att lägga anbud
  • Vid upphandling ska kommunen noga beakta anbudsgivarens värdegrund vad gäller socialt och etiskt ansvarstagande
  • Förvaltningar inom Norbergs kommun bör utreda om det finns verksamheter som med fördel kan göras om till sociala företag eller på annat sätt underlätta för sociala företag att starta och växa.
  • Företrädare för Norbergs kommun i Norra Västmanlands Utbildningsförbund bör verka för att information om vad socialt företagande är sprids vid lämpliga tillfällen även inom gymnasieskolan och vuxenlärande.
  • Företrädare för Norbergs kommun i Norra Västmanlands Samordningsförbund bör verka för att samordningsförbundet möjliggör medfinansiering till projekt som främjar socialt företagande”

Nu väntar jag på att få föredra mitt förslag för fullmäktige och att höra diskussionerna och reaktionerna. Spännande!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s