Förhoppningar om 2012

Jag hoppas att vi snart får mer snö i Norberg så att barnen kan åka skidor och pullka och att alla andra kan åka Engelbrekts- och Kristinaloppen i februari. Jag hoppas att världens alla ledare tar sig samman och tar ansvar för en hållbar utveckling av vår värld. Jag önskar att de som behöver det får modet, viljan och insikten att vidta de åtgärder som krävs för att lösa skuldkrisen, klimatkrisen, alla väpnade kriser och vattenkrisen. Jag håller alla tummar jag har för att Sveriges regering ger våra unga förutsättningar att ta sig in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden.

Jag hoppas att min gamla sängbundna släkting får sluta sina dagar i frid, att mitt parti åter vädrar morgonluft och juni blir en perfekt höskördarmånad.

Till sist sänder jag en tanke till alla mammor och pappor så att vi orkar vara så bra föräldrar vi bara kan för våra barn.

Där har du mina önskningar för nästa år.

Vad hoppas du på?

Annonser

6 timmars arbetsdag i praktiken

Gustav Fridolin vill att (MP) ska överge sextimmarsdagen. Mitt eget parti framhåller att vi totalt sett måste arbeta fler timmar i framtiden. Men måste det innebära längre arbetsdagar?

Häromdagen besökte jag ett företag som har infört sex timmars arbetsdag. Det är ett tillverkande företag som är helt beroende av sina dyra maskiner. För att kunna producera mer och använda maskinerna en större del av dygnet ville de införa skiftgång. För att få med sig de anställda och för att minimera spilltid i form av raster infördes sex timmars arbetsdag med betalt för heltid (åtta timmar).

Idag, ca 10 år senare, är sextimmarsdagen etablerad och företagsledningen menar att den har ökat deras produktivitet och lönsamhet: istället för att som tidigare ha två gamla maskiner bredvid varandra har man kunnat investera i en ny, bättre som används en större del av dygnet. De gamla maskinerna kunde säljas och det gav intäkter. Personalen som går skift har ingen lång matrast utan jobbar effektivt hela tiden de är i tjänst. De orkar vara alerta och hålla en högre kvalitet eftersom arbetsdagen är kortare. Arbetsledare som arbetar dagtid hinner träffa båda skiftlagen varje dag.

Jag fick inte tillfälle att fråga de anställda vad de tyckte om sextimmarsdagen men personalomsättningen är i alla fall omvittnat låg. Enligt företagsledningen är de anställda nöjda med lösningen. Huruvida detta har bidragit till fler arbetstillfällen är också oklart.

Jag undrar om vi här kan dra några lärdomar om hur framtidens arbetsliv kan se ut?  Totalt sett måste vi arbeta fler timmar än idag för att klara välfärden men måste det vara allt färre som jobbar allt mer? Vilka samhällsekonomiska vinster skulle det ge om vi fick mer tid till oss själva och våra barn? Om förslitningsskadorna skulle minska? Om en större del av arbetskraften hade en anställning?

Skulle vi rent av få ett mer hållbart samhälle?

Årets sista Kommunstyrelse

Det känns tomt. Inget möte med Allmänna utskottet att förbereda. Inga handlingar till KS eller KF att läsa. Tur att jag fick tre pocketböcker vid ett företagsbesök idag så att jag har något att sysselsätta mig med…

Skämt å sido, det politiska året i Norberg har nått sitt slut. Diskussionerna och aktiviteterna fortsätter i partierna men de formella kommunmötena har uppehåll till januari. Det är nog många som tacksamt njuter av lite mer ledig tid.

Flera viktiga frågor avhandlades vid årets sista KS:

– Vi antog en reviderad handlingsplan vid hot- och våldsituationer, främst för anställda hos kommunen. Senare i år ska vi besluta om en liknande plan för politiker.

– Vi enades om ett yttrande till Landstingsstyrelsen i regionfrågan (se nedan). Vänsterpartiet reserverade sig mot meningen att vi är tveksamma till att den regionala demokratin vitaliseras men för övrigt var alla partier från (V) till (M) helt överens. Skönt! Jag är jätteglad över att vi har kommit så här långt i regionfrågan och håller alla tummar jag har för att vi ska ingå i en regionkommun från 2015.

– Jag, i egenskap av KSO, fick i uppdrag att besluta om avtal mellan kommunen och den nya Kollektivtrafikmyndigheten.

– Vi lämnade ett yttrande på betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”. Kortfattat kan man säga att Norbergs kommun är positiv till förslaget som innebär möjlighet till mer långsiktiga och stabilare planeringsförutsättningar för offentlig sektors verksamheter även vid konjunkturs­svängningar men vi är negativa till införande av kommunstabiliseringssystem.

Här följer det yttrande som Norbergs Kommun ska skicka till Landstingsstyrelsen ang. regionbildning:

Kommunstyrelsen i Norbergs kommun är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015.

Huruvida en regionkommun kommer att vitalisera den regionala demokratin ställer vi oss tveksamma till. Under den fortsatta processen är det viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

Ett av Ansvarskommitténs kriterier för att bilda regionkommun är att regionen ska avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. Det är högst tveksamt om detta kriterium uppfylls i en framtida Region Mälardalen när det gäller norra Västmanland. Norbergs invånare har, generellt sett, sedan många generationer en stark Bergslagsidentitet. Med liggande förslag dras en regiongräns genom Bergslagen. Norbergs kommun önskar därför att landstingen i Uppland, Dalarna och Gävleborgs län har möjlighet att ansluta sig till en framtida Mälardalsregion. Om en framtida regionkommun Mälardalen inte inkluderar Uppland, Dalarna och Gävleborgs landsting är det av största vikt att samarbete och samverkan över regiongränsen gällande kollektivtrafik och hälso- och sjukvård fortsätter och förstärks.

Med en regionbildning växer av naturliga skäl avstånden till residens- och andra viktiga städer. De avståndsuppskattningar som beskrivs för 60 % av den framtida regionens befolkning gäller inte för flertalet av gränskommunerna. För Norbergs del kan sägas att avståndet till exempelvis Nyköping är nästan 200 km.

De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning förutsätts ej behöva ske.

Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningen förordar Norbergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

En vit jul

Bild

20111207-141516.jpg

Äntligen snö i Norberg, äntligen kan barnen krama snöbollar och drömma om en vit jul.

 

För några dagar sedan fick jag och en massa andra politiker paket från IOGT – NTO. Paketet innehöll en jättesöt vit termos med en pepparkaksgubbe på. De vill att vi tar ställning för en vit och alkoholfri jul. Att avstå alkohol är förstås mycket lättare än att få snön att falla mot himlen så jag tackar vädrets makter som hjälpte till med det senare.

 

Initiativet från nykterhetsrörelsen att belysa barnens perspektiv är bra eftersom det är allt för många barn som både vardag och helg oroar sig för i vilket skick deras föräldrar ska vara när de kommer hem. Det är fruktansvärt och varje unge som har det så är en för mycket. Ändå är jag tveksam till om dessa barn på något sätt blir hjälpta av att jag skriver på ett papper och helt avstår från alkohol ett antal helgdagar, efter nykterhetsrörelsens uppmaning. Visste jag att det hjälpte skulle jag gladeligen avstå de där två glasen vitt vin som jag brukar konsumera på julafton. Men det gläder knappast alla de barn vars föräldrar har missbruksproblem eller bara dåligt omdöme. Jag tror inte ens att mina egna barn skulle bli gladare av att deras mor inte drack de där glasen vin.

 

Är det inte bättre att vi alla varje dag försöker vara ansvarsfulla föräldrar och så gott vi kan strävar efter att vara de allra bästa föräldrarna till våra barn? Som politiker debatterar och argumenterar jag gärna, jag kan prioritera medel, besluta om rehabilitering, förebyggande arbete och initiera upplysningskampanjer men jag tror inte att påtvingad asketism för egen del gör livet bättre för andra.

Har jag fel?

Norbergs syn på rovdjurspolitiken

Rovdjurspolitiken ansvarar riksdagen för men rovdjuren lever i de svenska kommunerna och det är kommunmedborgare som gläds och som räds när antalet vargar växer.

Hur olika rovdjursarter väljer att röra sig och var de väljer att bilda revir kan vi inte styra över. Däremot kan Sveriges riksdag besluta om hur många rovdjur vi ska ha i landet Sverige och se till att det beslutade antalet inte överskrids. I Norberg finns det många som tycker att det är en självklarhet att det ska finnas varg i vårt område. Det finns andra som anser att antalet vargar har blivit allt för stort och att det hindrar dem i deras djurhållning, fritidsintresse eller upplevda trygghet. En framgångsrik rovdjursförvaltning vilar ytterst på en bred acceptans för den förda politiken.

Norberg är en liten kommun med rikt friluftsliv och en storslagen natur. En av våra främsta attraktioner är just naturen där många väljer att ströva, fiska eller jaga. Norberg är helt beroende av att fler väljer att flytta till orten för att kunna upprätthålla ett livsdugligt samhälle. Det är därför med oro vi hör att allt fler människor känner sig begränsade i sin livsstil p g a det ökande antalet vargar i vår närhet.

Jag föreslår att Norbergs kommun tillskriver Länsstyrelsen Västmanland och tillkännager vår uppfattning:

  1. Naturvårdsverket har givit Länsstyrelsen i Västmanland i uppdrag är peka ut möjliga områden för utplantering av varg enligt beslut av riksdagen. Innan förslag läggs fram och beslut i frågan tas om lämpliga geografiska områden i Norbergs kommun kräver vi att överläggningar och samråd sker med Norbergs kommun och dess medborgare.
  2. De djurägare och företagare på landsbygden som utsätts för skador som rovdjuren åstadkommer måste få full ersättning från staten för sina förluster och skador
  3. Det förebyggande arbetet, med bl. a höga stängsel för att hindra rovdjur, bör berättigas en hög andel statlig medfinansiering
  4. Det är viktigt att samhället och myndigheter för ständig dialog och har information till allmänhet och djurägare kring aktuella rovdjursärenden. Respekt och ömsesidig förståelse leder till större acceptans för den jakt- och viltvård som riksdagen beslutat om.
  5. En utökad skyddsjakt bör få förekomma i de områden där enskilda vargindivider förorsakar stor skada och oro.

KF 5 dec 2011

Då har kommunfullmäktige i Norberg antagit den nya Översiktsplanen. Äntligen, skulle jag vilja utbrista, efter två års roligt, viktigt och ibland klurigt jobb. Nu har vi den långsiktiga planen klar, återstår att omsätta den i en massa verkstad.

Fullmäktige beslutade också att vi, p g a kraftigt minskande kommunala intäkter nästa år, inte kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Åtminstone inte på en gång: Eva Pålsson (S) lämnade in en motion där hon vill att kommunen undersöker möjligheterna att samordna Kortis och Nattis, där barn med särskilda behov kan tillbringa kvällar och helger, med barnomsorg på samma tid för barn som inte har några särskilda behov. En god idé som jag önskar att jag hade kommit på själv, tidigare. Tur att vi är många som tänker och som jobbar tillsammans.

Fullmäktige ställde sig bakom den skrivelse som jag har gjort till Länsstyrelsen där vi bla kräver att kommunen och våra medborgare tillfrågas innan utsättning av varg sker i vår kommun. Antalet vargar i Norberg med omgivning har ökat kraftigt de senaste åren och vi är flera som tycker att det räcker nu.

Berättarrazzia på Linje 500

Bild

20111205-162538.jpg

”Man får inte vara dum, för då kan man bli lärare” sa vi när jag gick på högstadiet (vilket ter sig ganska ironiskt eftersom jag några år senare valde att utbilda mig till – just det – lärare). Idag skulle jag kunna säga ”Man får inte vara låst i sitt tänkande om man vill få något nytt att hända”. Det här projektet tycker jag är ett lysande exempel på det sistnämnda.

Linje 500 är en regional buss som går från Köping via Kolsva till Skinnskatteberg, vidare genom Fagersta och Norberg till Avesta och sedan tillbaka igen. Även om det finns plats för många fler är det ett antal yngre och äldre som pendlar med denna buss varje dag. Bibliotekspersonal på dessa orter har startat ett läs- och berättarprojekt på bussen. Ja, fysiskt på bussen! På bussarna finns det pocketböcker som riktar sig till unga läsare att ta, gratis. Ja, ta med sig hem! Projektet har också haft berättarrazzior på några turer, då professionella berättare har ställt sig upp i bussen och berättat en historia.

Varför är då detta projekt ett lysande exempel på nytänkande? I en värld där vi har allt mindre tid för samtal, berättelser och läsupplevelser är det viktigt att försöka hitta människor, kanske framför allt unga, där de är. I 500-ingens region är det många unga som pendlar med buss till sin gymnasieskola. Om projektet kan få ett antal unga att upptäcka hur härligt det kan vara att lyssna på en berättelse, vilka nya perspektiv man kan få på saker genom att ta del av andras åsikter och erfarenheter och vilken enorm skatt som finns mellan pärmarna till en bok så tror jag att mycket är vunnet.

Det är nästan så att jag önskar att jag var en 500-pendlare bara för att yrvaket vid sju-blecket någon morgon få förvånas över att en medpassagerare berättar en härlig historia och förgyller våran dag. Det kan man kalla ett gott resande!

Förtroenderåd

Den här helgen håller Socialdemokraterna Förtroenderåd i vackra Aula Magna på Stockholms Universitet. Jag är inte ombud men partiledningen har bjudit in alla kommunal-, landstings- och regionråd under 40 år till ett nätverk som äter lunch tillsammans idag. Ett utmärkt initiativ, tycker jag.
För oss som är relativt nya i politiken är det kul att få komma hit, lyssna och träffa många av dem som är våra förebilder. Dessutom är det roligt att partiledningen lyfter fram oss yngre som förebilder och viktiga för framtiden. Allra viktigast är förstås huvudsyftet: att unga sosseråd får lära känna varandra, dela erfarenheter och hämta styrka hos varandra. Jag har redan träffat flera nya vänner som jag vill fortsätta bolla med, lära av och skratta med.
Tack Carin Jämtin för den möjligheten!

Bättre framtid för Norbergs unga

Ibland kan man söka tröst genom att konstatera att andra har det värre än vi själva men när det gäller ungdomsarbetslösheten funkar inte det. Varje ung människa som upplever sig inte vara behövd är resursslöseri och innebär en stor risk för vårt framtida samhälle.
På möte idag med Arbetsmarknadsrådet i norra Västmanland fick vi veta att den totala arbetslösheten i Norberg är den lägsta i länet och klart lägre än arbetslösheten i riket. Samma sak gäller om man bara tittar på gruppen utlandsfödda. Tittar vi däremot på ungdomsarbetslösheten i Norberg så är den högre än i riket. Illa. Skulle jag använda försvarsmekanismen ovan skulle jag trösta mig med att den är tredje lägst i länet men det funkar inte.
Att 21,3 % av Norbergs unga varken jobbar eller pluggar är åt pipan fel och något vi måste kraftsamla kring för att komma till rätta med.
Den som har förslag på hur ombeds härmed höra av sig!