Om skola i allmänhet och Kärrgruvans skola i synnerhet

En aktionsgrupp har startat för att bevara Kärrgruvans skola. Det gillar jag! Att människor engagerar sig för det man tror på, för våra gemensamma verksamheter, är alltid bra. För att undvika missförstånd och ryktesspridning vill jag klargöra några saker:

Inledningsvis vill jag poängtera att det inte finns några beslut om nedläggning av Kärrgruvans skola. Hösten 2012 beslutade Kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut (Balanspaktetet) att mellanstadiet (år 4-6) i Kärrgruvan ska flytta Källskolan och/eller Centralskolan. Det beslutet är genomfört och jag gjorde för ett år sedan bedömningen att det skulle räcka för att få ihop ekonomin.

Som det ekonomiska läget är idag, och ser ut att vara de kommande tre åren, räcker inte kommunens pengar till allt vi vill och borde kunna erbjuda. Kostnaderna för förskola, skola och omsorg ökar snabbare än intäkterna gör och det håller förstås inte. Vi måste anpassa kostnaderna till intäkterna, enligt kommunallagen.

Vad kan göras? Vi har under de senaste åren effektiviserat inom alla områden. Inom skolan har det gjorts på flera olika sätt, nu senast genom att minska lokalytan (ingen kommunal verksamhet i ”Berget” eller i Karbenning) och sänka lokalkostaderna (en nedskrivning av värdet på skolfastigheterna på 19 Mkr som ger lägre hyreskostnader för skolförvaltningen på ca 2 Mkr/år). Ändå signalerar Barn- och Utbildningsutskottet (BUU) att deras resurser inte räcker till för att ge alla barn och elever det stöd de behöver och har rätt till, enligt lag. Läget är ungefär likadant inom övriga verksamheter så det går inte att öka skolans anslag utan att det får stora konsekvenser på något annat område.

BUU har i sitt budgetförslag för 2013 skrivit att de vill utreda om det går att flytta grundskoleverksamheten (F-3) i Kärrgruvan till Källskolan i centrala Norberg för att öka resurseffektiviteten och ge eleverna mer likvärdiga förutsättningar. Som det ser ut idag går det ca 8 barn i förskoleklass i Kärrgruvan och 25 resp 26 barn i förskoleklasserna i Källskolan. Det är en sned fördelning av resurser. Situationen är likartad för övriga årskurser.

BUU menar att OM Kärrgruve-eleverna skulle flyttas till Källskolan skulle kommunen kunna ha mer jämnstora klasser med jämnare lärartäthet trots samma antal personal. Och det är ju det som är det viktigaste: att våra barn – oavsett var de bor – får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas efter egen förmåga. BUU vet dock inte om det är möjligt – lokalmässigt – att flytta grundskoleverksamheten från Kärrgruvan till Källskolan och vi vet inte heller om de fördelar BUU ser överväger de nackdelar som är självklara (sämre service i Kärrgruvan, stor omställning för elever, personal och föräldrar, svårare att samverka mellan förskolan i Kärrgruvan och förskoleklass etc). Därför behöver en utredning göras.

Vi som är förtroendevalda av norbergarna har i uppdrag att göra det bästa möjliga för alla medborgare med de resurser vi tillsammans förfogar över. Det är inte lätt att prioritera vilka verksamheter som ska få mer pengar på någon annans bekostnad. Det är inte kul att säga till någon att er verksamhet, som ni gillar/skapat/kämpar för kanske inte kan finnas kvar på samma sätt som idag. Men jag är övertygad om att det sämsta vi kan göra är att göra ingenting, dvs låta kommunens ekonomi  bli ännu sämre och överlämna större skulder till våra barn. Det kan inte jag stå för.

Till sist vill jag påminna om att förskolan i Kärrgruvan växer och det är positivt.

Vore jag i regeringsställning skulle jag ändra det kommunala utjämningssystemet på momangen så att även små kommuner utanför storstäderna kunde göra satsningar istället för att spara hela tiden. Nu är det inte så och då måste vi, tyvärr, laga efter läge.

Låt oss hoppas att BUU’s utredning kommer fram till att Kärrgruvans skola bör vara kvar. Om inte så står vi inför ett mycket svårt beslut.

 

Annonser

Aktiebolag, butiker och andra företag

Plötsligt händer det. Norberg är utsedd till Årets Företagarkommun 2012 av organisationen Företagarna för att aktiebolagen i vår kommun har ökat sin omsättning och vinst mest av alla. Det är fantastiskt roligt och betyder mycket för oss alla. Att företagen går bra är en förutsättning för att arbetstillfällen skapas och finns kvar, en förutsättning för utveckling och framtidstro. Den här utmärkelsen kan förhoppningsvis också bidra till att fler ser vilka jobbmöjligheter som finns i Norberg och att fler unga väljer att bo och arbeta i vår kommun. Jag har träffat chefer för olika typer av företag som förvånas över att så pass få norbergare spontansöker jobb hos dem. Ditt framtida jobb kan alltså finnas närmare än du tror!

Jag vill tacka alla företagare i kommunen – stora som små – för att ni kämpar, sliter, klurar, vågar och driver era verksamheter framåt. Utan er vore vår kommun mycket fattigare, på alla sätt.

Nu är vi i slutfasen av det kommunala budgetarbetet för 2013 och plan för 2014-2015. Trots de verksamhetsförändringar vi gör i år, inom ramen för Balanspaketet, blir det kärvt även nästa år. Socialdemokraterna har tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna lagt ett budgetförslag som i korthet innebär att anslagen till kultur- och fritidsverksamheten minskas för att kunna bibehålla personaltätenheten inom förskola, skola och äldreomsorg. Kommunen ska fortsätta att betala tillbaka på lånen för att sänka räntekostnaderna, vi ska utöka samverkan med andra kommuner till fler områden och vi ska satsa resurser för att sänka ungdomsarbetslösheten och minska barnfattigdomen. När budgeten är fastställd av kommunfullmäktige i november kommer en populärversion att skickas ut till alla hushåll i Norberg. Det är viktigt att alla medborgare har kunskap om varifrån kommunens pengar kommer och hur vi som är politiskt valda fördelar dem mellan olika verksamheter. Den som har frågor eller synpunkter på budgeten är varmt välkommen att kontakta mig.

Trots konkurrens från näraliggande städer har vi fortfarande förhållandevis många butiker i Norberg. De är viktiga för den lokala servicen, för vår egen trivsel och arbetsmarknad och för turister som besöker vår kommun. För att även fortsättningsvis ha ett varierat utbud av butiker är det viktigt att vi är många som försöker handla lokalt. Allt går inte att köpa i Norberg men kanske finns det mer än du tror? Flera av handlarna har gått samman och har den 25 oktober öppet extra länge med särskilt bra erbjudanden. Från kommunens sida vill vi gärna vara delaktiga och kommer därför arrangera en tipspromenad med priser för de som besöker butikerna. Förhoppningsvis blir detta en kväll då vi kan träffa vänner och bekanta på byn samtidigt som vi uträttar ärenden och handlar lokalt.

Norberg – det är alla vi. Och tillsammans kan vi skapa det samhälle vi själva vill ha.

Färdplan för Norberg

Igår la jag fram ett förslag till budget för Norberg 2013 och plan för 2014-2015 tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Norberg behöver ett tydligt styre och en bred majoritet som kan fortsätta kommunens utveckling. Detta är förordet till vårt budgetförslag:

”Vår kommun har under en längre tid haft en svår ekonomisk situation men tack vare politisk styrning, återhållsamhet, förändringar i verksamheterna och strategiska åtgärder är skutan nu vänd åt rätt håll. Norbergs kommun har de fem senaste åren gjort ekonomiska överskott, om än små, och det är en väg vi ska fortsätta på. Årliga överskott är det enda sättet att åstadkomma en hållbar ekonomisk situation som klarar konjunktursvängningar och där vi kan genomföra önskade och nödvändiga investeringar och satsningar. Kommunfullmäktiges tre visionsmål ska vara vägledande för all verksamhet och det är upp till respektive beslutande församling (styrelse, utskott, direktion) att styra verksamheten så att den bidrar till uppfyllelse av visionsmålen.

Kommunalskatten i Norberg är, i ett riksperspektiv, relativt hög och skattehöjningar för att finansiera välfärden är inte en önskvärd väg. Den kommunala skattesatsen skall därför vara oförändrad under planperioden.

Norbergs kommun tillämpar målstyrning och rambudget. Beräkningsgrunderna för de ekonomiska ramarna ska under perioden på ett tydligare sätt återspegla den kommunala demografin och inriktning är att verksamheternas kostnader ska ligga i paritet med index för den struktursårsjusterade standardkostnaden. Norbergs kommun ska vara framtidsorienterad. Av den anledningen vill vi satsa lite mer på förskola och grundskola och riktmärket för dessa verksamheter ska under budgetperioden vara 10 procentenheter högreän den struktursårsjusterade standardkostnaden.

Att samarbeta med andra kommuner har varit en framgångsrik metod för Norbergs kommun. Vi har kunnat bibehålla eller sänka våra kostnader samtidigt som vi har ökat kvaliteten och minskat sårbarheten inom en rad områden. Samverkan behöver utökas till fler områden. Områden som ska undersökas  under perioden är strategiskt personalarbete, juridisk kompetens, infrastrukturfrågor,turism, kulturmiljövård mm för att hitta stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet.

Den lagstadgade verksamhet som kommunen bedriver ska prioriteras vid resursfördelningen. Av den anledningen ser vi oss nödgade att minska KIFU’s ram med 11 % år 2013 och från juli föreslår vi att Kiff’s verksamhet slås ihop med BUf’s verksamhet under samma sektorschef. Utskottet KIFU finns kvar mandatperioden ut men från 2015 överförs dessa frågor till BUU. Trots dessa förändringar ska utskottet årligen under planperioden tilldelas projektmedel om 100 tkr för kulturmiljövård, som kan växlas upp med externa projektmedel.

Under de senaste åren har kommunens kostnader för äldreomsorg, och framför allt hemtjänst, i förhållande till andra varit låg. Risk finns att det i förlängningen äventyrar kvaliteten och tär på vår personalKostnaderna för Individ och Familjeomsorg är höga i Norberg. Resurser bör därför styras om från IFO till Äldreomsorg bl a genom långtgående samverkan med andra kommuner inom IFO-området.

Personalen är helt avgörande för verksamheten och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. Alla tjänster som utannonseras ska vara heltidstjänster men möjligheten att arbeta deltid ska finnas för den som så önskar. Målet ska vara att alla anställda som vill ha en heltidstjänst har det.

Mat är en viktig faktor i våra liv och bör därför ha en viktig och framskjuten roll i våra verksamheter. Det måste också avspeglas i de mål som sätts upp och de ekonomiska prioriteringar som görs.

Ett lösningsfokuserat synsätt ska genomsyra alla verksamheter;  Hur vill vi att kommunen ska fungera i ett bästa-läge och vad kan jag i min vardag göra för att vi ska komma dit?

Kommunfullmäktige har beslutat att 20 % av de ekonomiska överskott kommunen gör får användas till attraktivitetshöjande åtgärder. Dessa ska vara av engångskaraktär och göra Norberg mer attraktivt för oss som bor och verkar här samt för besökare. När attraktivitetsmedel finns att fördela ska inriktningen vara att förstärka och förbättra redan beslutade åtgärder, strategier och uppsatta mål.

Kommunstyrelsen har årliga utvecklingsmedel att använda för särskilda satsningar och projekt. Storleken på utvecklingsmedlen har varierat med det ekonomiska utrymmet men visst utrymme för att ta vara på chanser som ges måste alltid finnas. Utvecklingsmedlen ska fördelas till satsningar och projekt som bidrar till att nå kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsatta mål. Verkställighet av Översiktsplanen, Energi & Klimatstrategin samt Tillväxtprogrammet är prioriterade områden. Under budgetperioden ska i övrigt följande områden vara i fokus vid beslut om utvecklingsmedel:

  •   Sänka ungdomsarbetslösheten och minska barnfattigdomen
  •  Erbjuda Barnomsorg på obekväm arbetstid
  •  Förbättra folkhälsan hos våra medborgare”

Kommunstyrelsens Allmänna utskott har ställt sig bakom detta. Slutgiltigt beslut tas i Kommunfullmäktige den 12 november.

Jag är övertygad om att Norberg går en ljus framtid till mötes!