Färdplan för Norberg

Igår la jag fram ett förslag till budget för Norberg 2013 och plan för 2014-2015 tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Norberg behöver ett tydligt styre och en bred majoritet som kan fortsätta kommunens utveckling. Detta är förordet till vårt budgetförslag:

”Vår kommun har under en längre tid haft en svår ekonomisk situation men tack vare politisk styrning, återhållsamhet, förändringar i verksamheterna och strategiska åtgärder är skutan nu vänd åt rätt håll. Norbergs kommun har de fem senaste åren gjort ekonomiska överskott, om än små, och det är en väg vi ska fortsätta på. Årliga överskott är det enda sättet att åstadkomma en hållbar ekonomisk situation som klarar konjunktursvängningar och där vi kan genomföra önskade och nödvändiga investeringar och satsningar. Kommunfullmäktiges tre visionsmål ska vara vägledande för all verksamhet och det är upp till respektive beslutande församling (styrelse, utskott, direktion) att styra verksamheten så att den bidrar till uppfyllelse av visionsmålen.

Kommunalskatten i Norberg är, i ett riksperspektiv, relativt hög och skattehöjningar för att finansiera välfärden är inte en önskvärd väg. Den kommunala skattesatsen skall därför vara oförändrad under planperioden.

Norbergs kommun tillämpar målstyrning och rambudget. Beräkningsgrunderna för de ekonomiska ramarna ska under perioden på ett tydligare sätt återspegla den kommunala demografin och inriktning är att verksamheternas kostnader ska ligga i paritet med index för den struktursårsjusterade standardkostnaden. Norbergs kommun ska vara framtidsorienterad. Av den anledningen vill vi satsa lite mer på förskola och grundskola och riktmärket för dessa verksamheter ska under budgetperioden vara 10 procentenheter högreän den struktursårsjusterade standardkostnaden.

Att samarbeta med andra kommuner har varit en framgångsrik metod för Norbergs kommun. Vi har kunnat bibehålla eller sänka våra kostnader samtidigt som vi har ökat kvaliteten och minskat sårbarheten inom en rad områden. Samverkan behöver utökas till fler områden. Områden som ska undersökas  under perioden är strategiskt personalarbete, juridisk kompetens, infrastrukturfrågor,turism, kulturmiljövård mm för att hitta stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet.

Den lagstadgade verksamhet som kommunen bedriver ska prioriteras vid resursfördelningen. Av den anledningen ser vi oss nödgade att minska KIFU’s ram med 11 % år 2013 och från juli föreslår vi att Kiff’s verksamhet slås ihop med BUf’s verksamhet under samma sektorschef. Utskottet KIFU finns kvar mandatperioden ut men från 2015 överförs dessa frågor till BUU. Trots dessa förändringar ska utskottet årligen under planperioden tilldelas projektmedel om 100 tkr för kulturmiljövård, som kan växlas upp med externa projektmedel.

Under de senaste åren har kommunens kostnader för äldreomsorg, och framför allt hemtjänst, i förhållande till andra varit låg. Risk finns att det i förlängningen äventyrar kvaliteten och tär på vår personalKostnaderna för Individ och Familjeomsorg är höga i Norberg. Resurser bör därför styras om från IFO till Äldreomsorg bl a genom långtgående samverkan med andra kommuner inom IFO-området.

Personalen är helt avgörande för verksamheten och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. Alla tjänster som utannonseras ska vara heltidstjänster men möjligheten att arbeta deltid ska finnas för den som så önskar. Målet ska vara att alla anställda som vill ha en heltidstjänst har det.

Mat är en viktig faktor i våra liv och bör därför ha en viktig och framskjuten roll i våra verksamheter. Det måste också avspeglas i de mål som sätts upp och de ekonomiska prioriteringar som görs.

Ett lösningsfokuserat synsätt ska genomsyra alla verksamheter;  Hur vill vi att kommunen ska fungera i ett bästa-läge och vad kan jag i min vardag göra för att vi ska komma dit?

Kommunfullmäktige har beslutat att 20 % av de ekonomiska överskott kommunen gör får användas till attraktivitetshöjande åtgärder. Dessa ska vara av engångskaraktär och göra Norberg mer attraktivt för oss som bor och verkar här samt för besökare. När attraktivitetsmedel finns att fördela ska inriktningen vara att förstärka och förbättra redan beslutade åtgärder, strategier och uppsatta mål.

Kommunstyrelsen har årliga utvecklingsmedel att använda för särskilda satsningar och projekt. Storleken på utvecklingsmedlen har varierat med det ekonomiska utrymmet men visst utrymme för att ta vara på chanser som ges måste alltid finnas. Utvecklingsmedlen ska fördelas till satsningar och projekt som bidrar till att nå kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsatta mål. Verkställighet av Översiktsplanen, Energi & Klimatstrategin samt Tillväxtprogrammet är prioriterade områden. Under budgetperioden ska i övrigt följande områden vara i fokus vid beslut om utvecklingsmedel:

  •   Sänka ungdomsarbetslösheten och minska barnfattigdomen
  •  Erbjuda Barnomsorg på obekväm arbetstid
  •  Förbättra folkhälsan hos våra medborgare”

Kommunstyrelsens Allmänna utskott har ställt sig bakom detta. Slutgiltigt beslut tas i Kommunfullmäktige den 12 november.

Jag är övertygad om att Norberg går en ljus framtid till mötes!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s