Mindre inkomstutjämning

Så har då äntligen – äntligen! – finansmarknadsminister Peter Norman (M) tagit bladet från munnen och sagt något konkret om det kommunala utjämningssystemet. Förslaget från regeringen (eller ska vi kanske säga Moderaterna?) är att inkomstutjämningssystemet förändras så till vida att de redan rikaste kommunerna får behålla en större andel av sina skatteintäkter. För detta skjuter regeringen till en extra miljard.

Hur vore det om regeringen istället sköt till en extra miljard till de kommuner som har allra svårast att klara den kommunala service som medborgarna har rätt att förvänta sig? Är inte det vad som menas med utjämning?

Såhär skrev jag och Pia Nilsson (S), ledamot i Riksdagens finansutskottet för ett par veckor sedan:

”Alla partier brukar glatt ställa sig bakom devisen ”Hela Sverige ska leva”. Men hur agerar regeringen egentligen?

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla kommuner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att driva sin verksamhet och därmed likvärdiga möjligheter att erbjuda invånarna den välfärd och service de har rätt att förvänta sig.

En enhällig utredning, Utjämningskommittén 08, överlämnade sitt slutbetänkande ”Likvärdiga förutsättningar”, till regeringen i april 2011. Kommittén, som bestod av representanter från alla riksdagspartier förutom SD, föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen, med förslag till införande den 1 januari 2013. Sedan dess har regeringen varit passiv.

Beräkningsgrunderna i dagens system är föråldrade och leder till stora orättvisor. Ofta talas det om att Stockholmskommunerna förlorar på skatteutjämningssystemet men på kostnadssidan är det tvärtom. Där överkompenseras Stockholms rika förorter medan andra kommuner missgynnas. Den moderatledda regeringen vill inte komma med något förslag, förmodligen för att några moderatstyrda kommuner gör stora vinster på dagens system.

Eftersom regeringen inte la fram något förslag om förändring av systemet i våras beslutade riksdagen på initiativ av oppositionen att regeringen ska komma med en proposition om förändring av utjämningssystemet till riksdagen under hösten 2012. Nu i budgeten och i propositionsförteckningen för hösten finns inte förslaget med. Regeringen fortsätter alltså att vara passiv. Utjämningskommittén föreslog konkreta ändringar. Förslagen finns alltså redan.

Många småkommuner finansierar idag överkompenserade storstadskommuners ekonomiska överskott. Norbergs kommun tappar drygt 4 miljoner kronor för 2013 på grund av regeringens nonchalans mot utredningens förslag. För att få perspektiv kan nämnas att 4 miljoner kronor är vad den kommunala musikskolan och förskoleklasserna kostar i Norberg. Tillsammans.

Nu måste regeringen ta sitt ansvar för hela Sverige och lägga fram förslaget från den enhälliga utredningen till riksdagen för beslut.”

Regeringens förslag ska nu ut på remiss och förhoppningen är att förändringarna i inkomstutjämningen, tillsammans med de redan föreslagna förändringarna i övriga utjämningssystemen, ska börja gälla från 2014.

Den som lever få se.

Annonser