Lagarbete gjorde 2012 till ett ganska bra år

Idag skickas kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde den 8 april. Ett av ärendena då är Årsredovisning för Norbergs kommun 2012 – ett år som jag en period bävade för.

Under förarbetet med Budget 2012 förändrades de ekonomiska förutsättningarna snabbt. På några månader minskade de prognosticerade intäkterna för Norbergs kommun kraftigt och politiken tvingades hösten 2011 besluta om trettiotalet åtgärder i ett Balanspaket för att minska kostnaderna med nästan 4 %. Tack vare ett konstruktivt samarbete, både inom och mellan politiken och verksamheterna, lyckades vi åstadkomma en budget i balans.

Med det som bakgrund är det ekonomiska resultatet för 2012 (+11,9 Mkr före extraordinära poster) ett kvitto på att Norberg har en effektiv och flexibel organisation som snabbt kan ställa om efter de förutsättningar som ges. Samtliga förvaltningar lyckas åstadkomma ett positivt resultat. Det hade inte varit möjligt utan lojal och uppfinningsrik personal. Jag vill å det varmaste tacka alla chefer och alla medarbetare för den prestation ni har genomfört 2012. Måluppfyllelsen har förstås påverkats av att mycket tid och energi har gått åt till omställningarna men vi har all anledning att vara stolta över kvaliteten i våra verksamheter. Och för sjätte året i rad visar Norbergs kommun ett positivt ekonomiskt resultat före extraordinära poster, helt enligt plan.

Trots de strukturella förändringar som gjorts i kommunen de senaste åren kan vi inte slå oss till ro. Arbetet med kvalitetsökning och effektiviseringar måste ständigt fortsätta. De amorteringar på låneskulden och nedskrivningarna av värdet på skolfastigheterna som gjorts 2012 ger oss bättre förutsättningar för en hållbar ekonomi, men det räcker inte. Den stora befolkningsminskning som Norberg haft det gångna året innebär att vi har mindre pengar att röra oss med de kommande åren.

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen ligger fast: Norbergs kommun ska göra små ekonomiska överskott varje år för att bygga upp ett kapital för satsningar i framtiden. Vi har konkreta planer för hur vår kommun ska utvecklas och vi är redo att ta chansen när det öppnar sig ett möjlighetsfönster. Med den här årsredovisningen har vi tagit ett steg närmare vårt mål om ett hållbart, attraktivt Norberg.

Annonser

Samverkan

En liten grupp människor i Norberg har under lång tid och med stor frenesi skrivit insändare i den lokala tidningen om vårt kommunalteknikförbund, NVK. Ofta innehåller dessa insändare helt felaktiga påståenden. Att ansvariga chefer bemöter och kommer med tillrättalägganden verkar inte hjälpa. Jag vill här dra en lans för samverkans fördelar i allmänhet och NVK i synnerhet. Utan våra samverkansförbund vore livet i Norberg både dyrare och sämre.

”L-E Jernström har i ett flertal insändare ondgjort sig över NVK och särskilt hyressättningen i Kvarteret Svanen, där han själv bor. Jag kan inte tolka Jernströms återkommande insändare på annat sätt än att han tycker att kommunen mer än idag ska subventionera hyrorna för en liten grupp invånare före att prioritera medel till skola, vård och omsorg. Det håller jag inte med om.

En liten kommun som Norberg är enligt min mening beroende av att kunna samverka med andra inom flera olika verksamhetsområden. Genom samverkan kan vi maximera den nytta skattebetalarna får för sina inbetalda pengar. Jag vill påstå att medborgarna i Norbergs kommun har vunnit avsevärt i kvalitetshöjning och kostnadseffektivitet sedan NVK bildades.

Att servicenivån på vissa områden har sänkts stämmer. Man ska komma ihåg att kommunen i början av 2000-talet hade orimligt höga kostnader för delar av driften, ständigt återkommande ekonomiska underskott och underlät att investera i underhåll av fastigheter. NVK har i uppdrag av oss förtroendevalda i kommunen att hålla en servicenivå vi anser är rimlig.

Den bild Jernström ger av NVK överensstämmer inte alls med den bild ett flertal oberoende medborgar- och kundundersökningar och även hyresgästföreningens egna undersökningar visar. Där får NVK överlag positiva omdömen. NVK har under sin tid på ett förtjänstfullt sätt effektiviserat den kommunaltekniska verksamheten. Det har gjort att medel kunnat frigöras från driften för att åtgärda ett sedan länge eftersatt underhåll av kommunala fastigheter och anläggningar.”