Dags att skryta lite

Man får de politiker man förtjänar, brukar det heta.

Jag börjar bli rätt less på människor som skriver ogrundade insändare med felaktiga uppgifter och svepande kritik. Att ta reda på fakta eller själv engagera sig i ett politiskt parti och påverka utvecklingen verkar inte falla dessa människor in. Då blir det inte bättre än så här.

De senaste veckorna har några skribenter i lokalmedia ondgjort sig över hur Norberg styrs och hur vi politiker hanterar ekonomin. Därför vill jag här ge min bild.

Jag är den första att hålla med om att Norbergs kommuns ekonomi inte sköttes på ett bra sätt på 90- och början av 20-talet. Sedan Socialdemokraterna tog över makten 2006 har vi effektiviserat och rationaliserat så att kommunen varje år gjort ekonomiska överskott. 2012 skrev vi ner värdet på skolfastigheterna med 19 Mkr för att få bort luft i balansräkningen och sänka skolans lokalkostnader med ca 2 Mkr per år. Därför ser det ut som att kommunen förra året gjorde ett underskott, trots att alla verksamheter höll sina budgetar.

Norberg har sedan många år en hög skuldsättning. Räntan på skulden kostar kommunen flera miljoner kronor per år. Sedan jag tillträdde som kommunalråd har vi betalat av en tiondel av den totala låneskulden. Det är första gången sedan 2003 som en amortering gjorts. Det innebär att vi sänker kommunens räntekostnader och att de pengarna istället kan läggas på verksamhet för oss medborgare.

Ute i landet har Norbergs kommun ett mycket gott rykte för tillfället. Vi blir ofta inbjudna att prata på olika konferenser om hur vi gör här. Jag var t ex för en månad sedan inbjuden till Rättviks kommun. De ville veta hur vi har kunnat vända en lång period av underskott till flera år av ekonomiska överskott samtidigt som vi har vänt elevernas skolresultat från den absoluta botten till bland de 25 bästa kommunerna i landet. I förra veckan ringde en norrlandskommun och bad mig komma till deras kommunfullmäktige och berätta om samma sak. ”Hur har ni kunnat öka kvaliteten så radikalt samtidigt som ni minskat kostnaderna?” frågade den ekonomichefen.
Handelsbanken sänder dagliga ekonominyheter på webben med drygt 100 000 tittare. De gjorde i vintras ett reportage här ifrån Norberg som ett exempel på en framgångsrik kommun som på kort tid lyckats sanera ekonomin och vända en negativ trend.

Det är kanske svårt att se den positiva utvecklingen i sin egen kommun men när jag reser runt i Sverige inser jag att vi har all anledning att vara stolta över Norberg. De som bör kritiseras för politisk vanskötsel är enligt min mening den moderatledda regeringen som lånar till skattesänkningar samtidigt som man passivt ser på när små glesbygdskommuner får allt mindre pengar att röra sig med. Skriv gärna om det nästa gång, kära insändarskribenter!

Annonser

Nedskärningar i välfärden eller ett grönt folkhem?

Norberg första maj 2013
Mitt första politiska minne tror jag är från 1982. Jag var 10 år då. Min farmor Elsa Eriksson, född 1899 i Hallstahammar, var lite ofärdig i kroppen och fick hjälp av pappa och mig att ta sig till vallokalen i Köping. Jag förstod nog inte riktigt vad det där med att rösta innebar och inte var jag särskilt intresserad heller. Men jag kommer ihåg hur Farmor tog tag i armen på pappa,spände blicken i honom och sa: ”Du röstar väl på socialdemokraterna fastän du har gått i skola?”

Socialdemokraterna hade sett till att skapa det samhälle där Farmor, trots att hon under en period var ensamstående med ett barn och stundtals hade det tufft, så småningom kunde ge sin son möjlighet att utbilda sig så att det öppnade sig fler dörrar för honom än vad som hade varit möjligt för henne och tidigare generationer. Där och då började jag förstå vikten av ett samhälle som ger alla människor möjlighet att leva sina bästa liv.

Trots den globala uppvärmningen lever vi idag i ett allt kallare samhälle:

Vi har en regering som låter polisen jaga svarthåriga i tunnelbanan. Vi har en migrationsminister som uttalar sig rasistiskt men får sitta kvar. Segregationen i skolan ökar. Drygt 400 000 personer i Sverige är arbetslösa. Flertalet av dem får ingen a-kassa, allt fler hänvisas till försörjningsstöd.

Vårt Sverige idag ger inte alla människor möjlighet att leva sina bästa liv.

Per Albin Hansson förklarade i ett tal 1927 hur han ser på folkhemstanken:
”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på den andres bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda samhället råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

Det är vår gemensamma vision för Norberg, för Sverige, för Europa och för världen.

Ett grönt folkhem handlar om att ta ett solidariskt ansvar för våra gemensamma tillgångar som både ska fördelas rättvist och förvaltas för kommande generationer. Vi socialdemokrater vet att det går att förena välfärd, ekonomisk tillväxt och miljötänkande. Det handlar om att i allt vi gör tänka hållbarhet ur alla aspekter.

Har vi råd att jobba med miljöfrågor, undrar någon. Är det inte viktigare att bekämpa klyftorna i samhället och knäcka arbetslösheten? De två frågorna är inte olika alternativ som vi ska välja mellan, de två frågorna är helt beroende av varandra för att kunna lösas.

Mats Engström har nyligen utkommit med en rapport som heter ”Jobben i det gröna folkhemmet”. Där redogör han för att sektorn Gröna jobb snabbt växer inom EU, 3-9% per år fram till 2025. Det är bl a där de nya jobben skapas. I Sverige har vi idag ca 75 000 arbetstillfällen inom miljöteknik. Ambitiösa miljökrav driver teknikutveckling. Miljöhänsyn påverkar hela ekonomin.Sambandet mellan miljö – jämlikhet – utveckling är starkt, både nationellt och globalt.

Engström förordar att staten kraftfullt satsar på Gröna investeringar (upprustning och utbyggnad av järnväg och övrig kollektivtrafik, investeringar i förnyelsebara energislag, ombyggnation av miljonprogrammen och stöd till lokala klimatinvesteringar) samt ett Grönt kunskapslyft (kompetensutveckla byggsektorn om ventilationer etc, utbilda lärare så att det blir bättre på att väga in hållbarhetsaspekten inom ramen för sin undervisning, ge chefer inom alla sektorer bättre kunskaper, spetsutbilda arkitekter så att de ritar miljösmarta byggnader etc).

Inom en generation ska vi ha löst de stora miljöproblemen som finns i vårt samhälle. Samtidigt måste vi se till att hundratusentals nya jobb skapas. Det kan vi lyckas med i det gröna folkhemmet.

Sverige behöver en ny politik som vänder utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Därför har vi på partikongressen i Göteborg slagit fast ett tydligt mål för jobben. Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet människor som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.

Moderaterna säger att det är omöjligt. Eftersom Anders Borg hellre agerar meteorolog som försöker förutspå hur den ekonomiska utvecklingen ska bli, istället för att agera som politiker och faktiskt styra utvecklingen, kan målet om lägst arbetslöshet i EU te sig svårt för honom. Och det är svårt att nå. Men vi socialdemokrater vet att det går.

För att bekämpa ungdomsarbetslösheten vill vi:

Införa Yrkesintroduktionsjobb 10 000 kr/månad för unga arbetslösa, inte per år som Anders Borg försöker förvanska det till. En subvention för att de som verkligen behöver det ska få en lägre tröskel in på arbetsmarknaden, istället för regeringens ungdomsrabatt som till största del går till en ännu större vinst i hamburgerkedjornas och andras fickor.

Obligatorisk sommarskola. I juni kommer fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. I Norberg har nästan alla elever de senaste två åren lyckats bli behöriga till gymnasiet men så ser det tyvärr inte ut överallt. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Vi föreslår att skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet.

Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Ska vi klara att utveckla jobb inom den gröna sektorn behöver fler än idag välja en naturvetenskaplig inriktning. Ett basår gör att fler kan gå vidare till en högskoleutbildning.

Sommargymnasium på folkhögskola. Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande gymnasieexamen och är för många en väg till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är bland de högsta i Europa. Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola.

Sommarjobb. Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet. Norbergs kommun erbjuder ett trettiotal ungdomar feriejobb men det är långt ifrån tillräckligt. I vårbudgeten föreslår Magdalena Andersson att kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag.

Extratjänster. Arbetslöshet är ett slöseri. Istället för Fas 3 vill vi socialdemokrater se fler händer och hjärtan i välfärden och den ideella sektorn. Riktiga jobb, till riktig lön med riktiga arbetsuppgifter.

Det bygger ett Sverige som min farmor hade varit mäkta stolt över.

Idag, i moderaternas Sverige, får små glesbygdskommuner som Norberg drastiskt minskande intäkter som medför att vi måste spara i välfärden. Det skär i hjärtat på mig, och många andra, när vi tvingas dra in på tjänster som vi vet är värdefulla för många och som vi vill – och borde kunna – erbjuda oss invånare. Om moderaterna på riktigt vore ett arbetarparti skulle de, istället för att blint sänka olika typer av skatter, satsa på att öka de ungas chanser, satsa på att skapa nya jobb inom t ex infrastruktur och miljöteknik, satsa på att ge arbetssökande möjlighet att vara behövda – varje dag – och bidra till ett bättre samhälle. Det skulle gynna Norberg, det skulle göra en avsevärd skillnad för Sverige och det kanske t o m skulle kunna bidra till att förbättra tillvaron en aning i södra Europa.

För alla oss som vill se ett långsiktigt hållbart samhälle där alla har en plats att fylla och där vi månar om varandra, gäller det att göra allt vi kan för att vi efter september 2014 ska ha en socialdemokratiskt ledd regering som har som sitt främsta mål att skapa jobb och framtidstro.

Vi vet att det går. Vi har drygt ett år på oss att övertyga svenska folket att det går. Det kan vi göra på olika sätt. Ta diskussionen på arbetsplatsen. Bli medlem i socialdemokraterna. Skriv en insändare. Värva en granne som medlem.
Tillsammans ser vi till att skapa ett grönt folkhem för alla istället för att skära i vår gemensamma välfärd och vänta på att miljöutmaningarna ska lösa sig av sig själva.

Upp till kamp!