Skolskjutsar och andra bussar

Vad är allmän samhällsservice och vad åligger den enskilda medborgaren? Synen på det varierar förstås och det är ofta de förtroendevalda politikerna som får det tveksamma nöjet att dra gränsen.

Den senaste veckan har flera föräldrar hört av sig till mig och haft synpunkter på att deras barn inte längre får åka med i skolbussen. I lokalmedia och på sociala medier figurerar synpunkter om att ”de” sparar på barnen igen. Därför vill jag klargöra min syn.

I sak har inte några nya beslut fattats eller reglementen ändrats i Norberg. Skillnaden från förra läsåret är att det inte längre finns någon skolverksamhet i Kärrgruvans skola så antalet barn i Kärrgruveområdet som är berättigade till kommunal skolskjuts har ökat.

De avstånd som gäller mellan bostad och skola för att berättigas skolskjuts i Norbergs kommun är följande:

6-7 år: 2,0 km

8-9 år: 3,0 km

10-12 år: 4,0 km

13 år och uppåt: 5,0 km

Rätt eller fel avstånd för olika åldrar? Det kan man förstås ha synpunkter på och vi kanske inte har hittat den perfekta avvägningen (personligen tycker jag att det är många intervall att hålla reda på). De facto är reglerna för avstånd desamma som tidigare år. I Skinnskattebergs kommun får alla grundskolebarn som bor längre än 3 km från skolan åka skolskjuts. I Fagersta gäller 2 km för lågstadiet, 3 km för mellanstadiet och 4 km för högstadiet. Norbergs reglemente ställer alltså lite högre krav på de äldre barnen.

Det som är förhållandevis generöst i Norberg är att elever har fått åka med i bussen mån av plats, även om man inte har rätt till skolskjuts, om man har köpt ett ”i mån av plats-kort” för 500 kr/termin. Det är detta som är förändringen i år: antalet lediga platser i bussarna har minskat så de som tidigare har åkt ”i mån av plats” kan inte längre garanteras en plats i bussen.

Någon kan tycka att det är onödigt att bussar åker runt med tomma platser samtidigt som det finns barn längs vägen som gärna hade velat åka med. Någon annan kan tvärtom tycka att det är fel att kommunen har erbjudit den möjligheten, eftersom det inte finns möjlighet för alla som vill att åka med och att det då blir orättvist. Ytterligare någon kan tycka att barnen bör lära sig att gå eller cykla till skolan ur folkhälso- och miljösynpunkt.

Rätt eller fel? Det får var och en avgöra. Det som vi politiker har att förhålla oss till är en påse pengar som ska räcka till allt som en kommun måste tillhandahålla till medborgarna (och helst lite mer som vi vill tillhandahålla) och Likställighetsprincipen; att alla medborgare ska behandlas lika. Visst kan man tänka sig att kommunen beställer ytterligare en buss från Kärrgruvan på mornarna, så att antalet ”i mån av plats-platser” ökar, men vad säger barn och föräldrar i andra kommundelar om det? De extrabusspengarna måste tas någonstans ifrån (nej, det finns faktiskt inte outnyttjade driftspengar i kommunkassan som ligger och väntar på att användas) och då blir någon annan del av skolverksamheten lidande.

Kan kommunen inte ta in en buss till från Kärrgruvan och låta eleverna betala extrakostnaden? föreslog någon. Enligt uppgift kostar en extratur 180 tkr/år + moms och den styckekostnaden tror jag att få familjer vill betala (om vi räknar med 30 åkande barn blir priset 6 000 kr/barn och läsår).

Kommunstyrelsens Allmänna utskott beslutade i fredags om lite extra pengar till Barn och Utbildningsutskottet (BUU) för att kortsiktigt lösa situationen. Hur man löser det är upp till BUU att besluta om.

Är det så att Norbergs kommun lägger för lite pengar på barn och skola? Nej, är mitt svar. Självklart skulle skolan, precis som alla andra verksamheter, behöva mer pengar för att klara av sitt uppdrag på ett ännu bättre sätt. Behoven är alltid betydligt större än tillgången på pengar så det är ingen tillförlitlig måttstock. Om vi jämför Norberg med andra kommuner med liknande demografi (antal invånare, ålder på invånare, andel nya svenskar, andel glesbygd etc) så lägger vi mer pengar än andra på förskola, grundskola och gymnasium. Det finns ett index som heter Strukturårsjusterad standardkostnad. Det är vad en kommunal verksamhet ”borde” kosta, enligt de prislappar som nationellt har räknats fram. Kommunfullmäktige har beslutat att alla aktuella verksamheter i Norberg ska ha en kostnad som ligger i nivå med index (alltså 0), förutom skolverksamheten. Den får kosta 10 % mer än index just för att det handlar om våra barn, vår framtid. Den senaste siffran som finns gäller kostnaderna för år 2012 och då ligger grundskolekostnaden i Norberg 16 % över index. Att ta pengar från andra verksamheter, som kämpar med att ligga precis på index, till skolan är alltså inte aktuellt. Skolskjutsfrågan måste långsiktigt lösas med de medel man tilldelats.

Kommunfullmäktige ska under vintern besluta om ett nytt skolskjutsreglemente som ska gälla från höstterminen 2014. Jag vet inte om de avstånd som nu gäller för skolskjuts är ”rätt” eller inte. Hur långt är det rimligt att kräva att en 10-åring färdas för egen maskin? Hur långt ska samhället ställa upp och när är det den enskilda familjen som måste ta ansvar för att barnen kommer till skolan? Frågor som för mig ännu inte har några tydliga svar.

Den debatt som nu uppstått väger vi förstås in i diskussionerna om reglemente. Men vi väger också in att medborgarna i Norberg vill ha bättre kollektivtrafik och fler bussar. Min syn är att vi bör använda de pengar kommunen har till så mycket trafik som möjligt för så många som möjligt. Planen just nu är att från nästa läsår linjelägga skolskjutsarna så att alla, oavsett ålder, är välkomna att åka med. Det betyder att bussturen finns med i turlistan, eleverna kliver på vid en vanlig hållplats och de som inte är berättigade skolskjuts får betala sin biljett.  Riktigt var vi landar vet vi som sagt inte förrän i vinter och vad som än beslutas börjar inte gälla förrän höstterminen 2014.

Ytterst handlar det här, och det ständiga kravet på effektiviseringar, om att den sittande regeringen inte höjer statsbidragen trots att kostnaderna ökar. Det drabbar oss kommunpolitiker hårt, oavsett partifärg. Det sker en ständig övervältring av kostnader från staten till kommunerna och det kompenseras inte genom höjda statsbidrag. Vi måste hela tiden effektivisera de kommunala verksamheterna för att få pengarna att räcka till det vi vill och måste erbjuda.

Det här är min syn. Förmodligen har du som läser en annan syn. Den som anser att de prioriteringar som görs idag är dåliga bör engagera sig i ett politiskt parti för att få ändringar till stånd.

Det är vi som bor i Norberg som bestämmer hur det ska se ut i Norberg. Du, jag och alla andra. Kom med och gör din röst hörd.

Annonser

11 thoughts on “Skolskjutsar och andra bussar

 1. Vilket avstånd barnen har till skolan spelar mindre roll än faktumet att det idag inte finns en säker väg som de kan ta. Enligt skolverket ska trafiksituationen tas hänsyn till in i beslut om barnet har rätt till skolskjuts eller inte. (Skollagen kap 10, paragraf 29 och 32)

  Dessutom har kommunen hanterat informationen kring skolskjutsarna på ett ytterst dåligt sätt. Sedan att ni politiker inte ens ber om ursäkt för det sistnämnda eller visar någon som helst förståelse för vår oro för våra barn är bedrövligt.

  Vi vill för det första ha en säker skolväg. Finns ingen sådan måste rimligtvis skolskjuts ordnas i väntan på att det åtgärdas.
  Även när vägen är åtgärdad, vill vi att våra barn ska ha möjligheten att ta bussen. Gratis eller ej.
  Och det här behöver vi nu! Innan det blir kallt och halt och lastbilarnas bromssträcka blir ännu längre…
  Inte nästa läsår!
  Det kommer knappast som en överraskning att skolan i Kärrgruvan har stängt.

  • Jag håller med dig Sandra; barnen ska ha en säker skolväg. Vad som avses med säker skolväg är även det en definitionsfråga. Skolförvaltningen har bett NVk, som är det kommunorgan som har kunskap på området, om hjälp att bedöma säkerheten längs den aktuella vägen. Finns det uppenbara brister ska de åtgärdas.
   Att politiker borde be om ursäkt och visar bristande förståelse ställer jag mig tvekande till.Min uppfattning är att vi tar situationen på allvar och agerar med de medel som står till buds. Att informationen borde ha skötts på ett bättre sätt kan jag däremot hålla med om.

   Som sagt Sandra, det bästa sättet att påverka är att engagera sig i ett politiskt parti. Då har du alla möjligheter att ta ansvar för alla delar av Norbergs kommuns verksamheter.

   • Det kan knappast anses som säker skolväg att behöva korsa riksväg 69 utan övergångsställe. Det behöver man inte någon specialkunskap för att inse. Alla barn i Kärrgruvan måste korsa riksväg 69 utan övergångsställe minst en gång för att ta sig till skolan. Jag skulle vilja uppmana er som bestämmer att ta promenaden från Bolagshagen ned till Källskolan och tillbaka under de tider som barnen kommer att gå där… Det är drygt 7 km fram och tillbaka så det fixar ni lätt.

    Klart att fler bör engagera sig i politiken. Tummen upp för att du ofta trycker på det. Men, nu är det inte jag som är ansvarig för kommunens verksamhet utan det är just ni sittande politiker. Därför är det logiskt att vi, som kommuninvånare, väljare och skattebetalare men framför allt som föräldrar vänder oss till er. Klart att vi ska ha ett demokratiskt samhälle där man kan påverka och framföra sin åsikt på fler sätt än partipolitiskt.

 2. Jag håller med Sandra fullt ut vad gäller både säkerheten och också att det är oerhört långt för barn att ta sig in till skolan när cykelalternativet inte längre är möjligt p g a väderförhållandena.
  Det är inte samma sak för en liten människa att gå så långt som det är för en vuxen.

  Det är synnerligt märkligt att när skolan lagts ner och det utlovats att allt ska bli så bra så tas möjligheten till ”mån av plats” på bussarna bort! Jag har haft barn som åkt skolskjuts i 26 år (fem barn i olika åldrar) mina yngsta är nu 12 och 14 år och nu har ingen av dem plötsligt rätt att få åka buss inte ens om vi betalar för det. Jag antar att med det sagt så ska jag anses vara lyckligt lottad som haft den möjligheten så länge, invaggad i tryggheten att kommunen tar hand om de sina speciellt när skolan som ligger här i Kärrgruvan lagts ner mot vår vilja. Men med löftet om att allt skulle bli så bra så har jag naivt nog aldrig trott att möjligheten att åka buss skulle försvinna. Att kommunen självklart skulle se till att det flyter på som tidigare, speciellt nu när det kommit till fler barn som tvingats till att byta skola. Jag har peppat min yngsta dotter som absolut ville gå kvar här i Kärrgruvans skola med att det skulle ordna sig på bästa sätt, nu undrar jag vad som håller på att hända.

  Jag håller också med om att det är bra att engagera sig politiskt men som Sandra skriver så är det ju nu ni som sitter som folkvalda och har därför ett arbete att utföra för att göra vår fina kommun så attraktiv och trygg för innevånarna som möjligt, ett arbete som säkerligen inte alltid är det lättaste.

  Att dra in skolskjutsarna för många av barnen medför också i förlängningen att det blir mindre attraktivt att flytta till Kärrgruvan och Norberg för de som har små barn.

  Få föräldrar har när de börjat arbeta möjlighet att hjälpa sina barn till och från skolan när det behövs, en del är ensamstående, alla har inte bil, alla har inte råd, etc. Vi vill väl alla att kommunen ska leva och vara attraktiv att bo i, det här pekar tyvärr åt ett helt annat håll. De enda som kan tänkas vilja bo här då blir de äldre och det är inget fel med det men barnfamiljer behövs om vi vill att vår kommun ska blomstra och att folkmängden ska öka.

  Jag är djupt bekymrad och förvånad över den här politiken och jag tycker inte det finns något försvar för att dra in skolskjutsarna. Det borde vara av allas intresse att ni jobbar för att göra Norberg till en kommun där innevånarna känner sig trygga – då stannar man här, man vill flytta hit/tillbaka och pendlar hellre än att flytta till en närliggande kommun med bättre service.

  .

 3. Det är spännande och intressant att ta del av era tankar. Jag ska försöka förtydliga några saker:
  – Ingen skolskjuts har dragits in. Det är möjligheten till en extraservice, att få åka med i mån av plats, som kraftigt har minskat när antalet elever som ska till centrala Norberg har ökat.
  – Ja, jag håller med om att kommunen/skolan borde ha informerat tidigare/tydligare/bättre om att möjligheten att åka med skolbussen från Kärrgruvan i mån av plats kraftigt skulle minska det här läsåret. Det kunde man ha räknat ut redan under våren, när beslutet togs att flytta skolverksamhetern från Kärrgruvan, och det borde ha kommunicerats.
  – Ja, jag håller med om att kommunen/skolan borde ha stenkoll på hur trafiksäker barnens skolväg är och – där det behövs – vidtagit åtgärder. Varför detta inte har skett tidigare kan jag i dagsläget inte svara på. Ytterst är det förstås vi politiker som är ansvariga och det får vi ta på oss.
  – Jag har föreslagit Barn- och Utbildningsutskottet (BUU), som är ansvariga för skolan och skolskjutsarna, att bjuda in alla föräldrar till ett öppet möte så fort som möjligt om skolskjutssituationen.
  – När det kommer till frågan om vilka barn som ska ha rätt till skolskjuts eller ej har tjänstemännen ett reglemente (beslutat av kommunfullmäktige, KF, för flera år sedan) med avståndsintervaller att följa. Det är möjligt att det borde vara andra avståndsregler och kommunen ska som sagt revidera reglementet under vintern. Var vi kommer att landa vet jag inte i dagsläget men det jag vet är att det krävs ett beslut av KF för att ändra i reglementet och att beslut i KF enligt kommunallagen måste beredas av (alltså fattas ett beslut om i) kommunstyrelsen, KS. Det går alltså inte att ändra reglementet nu utan det är en process som kommer ta sina modiga månader. Och samma reglemente gäller för alla barn, eftersom en kommun enligt kommunallagen måste behandla alla medborgare lika.
  – Under tiden har Allmänna utskottet avsatt lite pengar som blivit över i en annan verksamhet för att BUU kortsiktigt ska kunna hantera situationen.
  – Återigen, det är beklagligt att vi är där vi är idag. Både skolförvaltningen och vi politiker tar frågan på största allvar och det jobbas för fullt på att hitta lösningar. Jag är övertygad om att alla – personal i bussbolaget, skolledning, skolförvaltning och politiker – gör sitt bästa för att medborgare/kunder/uppdragsgivare ska bli nöjda samtidigt som man givetvis följer de direktiv man fått.

 4. Intressant diskussion. Min undran är vad som görs i dagsläget för att förhindra att fler stora beslut tas utan att en grundlig konsekvensanalys blir gjord innan? Finns det någon kvalitetssäkring när det gäller beslutsfattande inom kommunen?

  Jag förstår att berörda gör vad de kan för att rädda den nu rådande situationen, men kortsiktiga lösningar är väl sällan de mest ekonomiska o hållbara? För mig känns det tyvärr som att kommunen skjuter från höften och hoppas på det bästa i detta. Såklart att det blir fler elever att skjutsa när Kgr skola stängs, det om något borde väl vara med i beräkningarna!? Och om det var en medveten lösning att minska ‘i mån av plats’ varför inte delge tidigare? Det är frustrerande att bara ta del av följder utan att få chansen att reagera. Du håller med om att det borde ha skötts bättre, men skapas det åtgärder för ett bättre förfarande i framtiden?

  För mig signalerar tillvägagångssättet otrygghet. Inte bara för barnen utan även för kommunpolitiken. Och det känns trist o uppgivet att som invånare och förälder inte kunna känna förtroende.

  Min känsla är att mycket kan lösas smidigare med bättre organisation, kommunikation, framförhållning och outside-the-pengapåse-tänk.

  Vad går att revidera inom reglementet för skolskjuts?? Endast avståndsintervallerna? Eller finns möjlighet att tex införa system där alla som nyttjar betalar något för skolskjuts oavsett ålder? Med hänsyn till avstånd och föräldrars inkomst?
  I vår familj skulle det kännas långt mycket bättre än att tvinga iväg barn att gå till skolan i iskalla mörka vintern. När vi flyttade till Kgr 2009 så trodde vi att barnen skulle ha nära till skolan upp till åk6. Men såklart att vi var medvetna om att vi ändå valde att bosätta oss något utanför den centrala samhällsservicen (affärer, sjukvård etc). Om det ej går att lösa på andra sätt så är vi inom hyfsade gränser beredda att betala extra för att få den viktiga servicen som jag tycker att skolskjutsen är.

 5. Men snälla Åsa, Självklart så har skolskjutsarna dragits in, i alla fall i praktiken. Kan vi inte bara konstatera att om möjligheten till att åka med i mån av plats drastiskt minskar eller tas bort, så tas också möjligheten bort till skolskjuts för många av de barn som tidigare kunnat fått åka till och från skolan. Det här är ett stort problem för många som tidigare fått plats mot att de betalat för den.

  Ni har lagt ner skolan i Kärrgruvan och inte långt efter det så tar ni delvis bort möjligheten till skolskjuts för många barn, hur sjutton tänker ni? För mig är det en ekvation som inte går ihop. Av vad jag förstått så sa ni att nedläggningen och flytten skedde för barnens bästa och inte p.g.a av ekonomin, men det rimmar inte med att ni i samma veva tar bort möjlighet till skolskjuts för så många familjer. Du kan ju försöka att förklara för våra barn vad du menar med barnens bästa i det här fallet, jag kan det i alla fall inte och jag tycker det är ett stort svek från kommunens sida.

  Den ”extraservice” som tidigare funnits borde väl nu om någonsin vara extra viktig att upprätthålla för att vi som bor här ska ha något som helst förtroende kvar för er politiker. Det här skapar bara oro och att innevånarna inte trivs här, behöver vi verkligen mer av den varan?

  Att i det här läget tala om att ni/du gjort fel och borde gjort det bättre är väl bra, men när du i nästa mening säger att du föreslagit ett möte för att vi ska få vädra våra åsikter så är det så man storknar. Vad spelar det för roll om vi springer på möten kors och tvärs, ni vet redan vad som kan göras åt problemet, ni är orsaken till det. Det ska ta några ”modiga månader” skriver du och det kan jag direkt konstatera att ni redan fått och mer därtill med tanke på att det gått mycket lång tid från det att skolan lades ner. Att ni ska se över avståndsreglerna under vintern är väl bra, då kanske fler barn får åka med utan kostnad om kraven på avståndet beroende på ålder minskas.

  Men återinför redan nu möjligheten till mån av plats mot avgift och utöka den så att alla som behöver får åka med får göra det, även om det så råkar bli en bussvända till. Och för kommunens del så visst är det en utgift, men i en kommun som tar hand om sina innevånare så är det en investering för framtiden och i en sådan kommun vill jag bo.

  Du har visat dig socialt engagerad och också som en mycket glad och intelligent kvinna i mina ögon. Jag har haft höga tankar om dig och därför blir jag kanske extra besviken med den här uppvisningen. Det räcker inte med prat för mig om du vill ha min respekt för din roll som politiker och kommunalråd. Du måste kunna handla när det krävs, visa lite jävlar anamma och göra något. Det är inte ursäkter, paragrafläsning och och möten vi behöver, vi behöver få möjligheten för våra barn att åka buss till skolan precis som tidigare. Vill ni lösa det här så är jag säker på att ni kan det och det snabbt.

 6. Hej Åsa, Nu är det två veckor sedan ni återinförde möjligheten för barnen i Kärrgruvan att få åka med i mån av plats mot betalning, mycket snabbt och bra jobbat!

  Jag har varit kritisk och besviken tidigare på hur du/ni har hanterat effekterna av flytten av barnen från Kärrgruvans skola ner till centrala Norberg och då framförallt skolskjutsarna (se tidigare inlägg ovan).

  Att barnen nu när det blir kallt slipper att gå eller försöka cykla de 4-5 kilometer till och från skolan i vinter, gör att så många familjers oro för barnen tas bort och att barnfamiljerna kan, törs och vill bo kvar här. Det bäddar dessutom för att andra vill flytta hit. Vi får t ex snart nya grannar i form av en barnfamilj som flyttar hit från Fagersta, de arbetar i Fagersta men vill bo i vackra Kärrgruvan och vi vill ju ha mer av den varan.

  Min tro på sunt förnuft hos er som beslutar i denna fråga ha återställts och jag hoppas nu att möjligheten till att åka med i mån av plats mot betalning kommer att bli permanent.
  Tack Åsa och alla andra som förstått att detta var nödvändigt.

 7. Hej Åsa,
  Säg den lycka som varar. Lika glad som jag var för snart ett år sedan när ni återinförde möjligheten för barnen i Kärrgruvan att åka med i mån av plats mot betalning, lika besviken är jag idag när ni nu återigen tagit bort den möjligheten.

  Min tro på att ni skulle permanenta den tillfälliga lösningen på att återinsätta möjligheten för våra barn att åka i mån av plats visade sig vara önskedrömmar. Att tillfälligt förlänga under en tid gjorde väl att de flesta kände att nu har ni förstått, att nu blir det bra men dessvärre har ni inte gjort det.

  Att ni ändrat i reglerna så att bl.a. en del får åka skolskjuts nu med krav om mindre antal kilometer till skolan är självklart bra om det gör skillnad för några, men för alla de andra barnen som fortfarande har långt till skolan och nu igen står inför det faktum att inte få någon skolskjuts, där har inget förändrats. Läs gärna mina inlägg här ovan från den 2:a och 4:e september samt 4 oktober 2013, de åsikterna står jag fortfarande fast vid.

  Du har pekat på att vi kan låta våra barn åka med i bussen och köpa busskort. Kostnaden för ett busskort för ett barn och vecka är 90 kronor, vi har själva två barn i högstadiet varför veckokostnaden blir då 180 kronor så på en månad med 20 resdagar är vi uppe i 720 kronor. Hur många familjer har råd med denna extra kostnad? Har man som förälder inte möjlighet att skjutsa sitt/sina barn så är det barnen som drabbas.

  Eftersom jag är en obotlig optimist och tror på det goda så hoppas jag trots allt att inte sista ordet är sagt i den här debatten, att ni är villiga att göra om och göra rätt mot innevånarna och i det här fallet så är det framförallt barnen. När man läser Norbergs kommuns varumärke ”Norberg – låt dig överraskas” är det väl kanske inte det här som man hade trott skulle vara överraskningen.

  Ni visade förra året att ni kunde ändra ett dåligt beslut och se till att barnen fick åka med i mån av plats mot betalning. Gör det igen men den här gången på ett långsiktigt plan så att vi slipper starta skolåret med detta ok över oss.

  Så låt mig och alla andra berörda överraskas – den här gången positivt.

  • Hej Irene! Eftersom jag tror att det är fler än du som har funderingar gällande bussar och skolskjutsar har jag skrivit ett nytt inlägg på min blogg. Vissa mindre förändringar har gjorts och några fler kommer säkert att vidtas de närmaste dagarna men några ändringar av reglementet är, så vitt jag vet, inte aktuellt. Jag beklagar att vi (eller snarare VL) ännu inte kan erbjuda ett rabbaterat ungdomsbusskort.

   • Hej Åsa och tack för ditt svar.

    Det brådskar att få fram ett alternativ till möjligheten av mån av plats. Det bästa vore naturligtvis om det återinförs men skulle som sagt kostnaden för ett sådant här ungdomsbusskorts bli rimlig så skulle det vara till stort hjälp för många.

    Det tidigare busskortet i mån av plats kostade varje familj 500 kr/termin oavsett antal barn i familj. Idag kostar det billigaste busskortet 1500 kr/termin och då är det bara för ett barn.

    Är det kommunen som förhandlar med Kollektivtrafikmyndigheten? Hur ska vi kunna veta när något händer i den här frågan?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s