Stolt över äldreomsorgen

Idag har jag besökt ett av kommunens Särskilda boenden för äldre – Granbacken, ett demensboende. Granbacken har två avdelningar med 10 boenden i varje. De bor i egna lägenheter med kök, i markplan och med möjlighet att gå ut på gården.
Det som slog mig först när jag kom dit var lukten. Det luktade gott! Inte ett spår av den lite unkna doft som man ibland stöter på. Att miljön är ljus, ren och fräsch betyder mycket för mig och jag hoppas att det betyder mycket för personalen och de boende.
Det andra intrycket, som nästan knockade mig, var den värme och kärlek som boende och personal visade varandra. Där var alla ”vi”, inget ”vi personal” och ”de boende”, och det kändes nästan som att hälsa på hos en storfamilj. Varje boende blev mött på det sätt hen önskade, ompysslad och tvättat efter sina egna behov och allt skedde med den största respekt för individen.
Det gör mig så oerhört glad och stolt att vi tar hand om våra gamla på ett så fint sätt. En stor eloge till all personal som ger av sig själva, som fixar och trixar, lyssnar, smeker och ställer upp, för att varje individ ska ha en så bra tillvaro det bara går. Kloka och innovativa chefer ser till att de som vill kan gå ut på promenad, sitta i solen, vara med och baka rabarberpaj, lyssna på sin favoritmusik, få ett glas vin till maten eller bara klappa på en fin docka när man sitter i sin stol. Det enda de önskade sig var fler kollegor så att de hann göra lite mer av allt det som är bra.

Det jag såg, kände och hörde på Granbacken, och som jag tidigare har upplevt på andra äldreboenden i Norberg, är långt ifrån de vårdskandaler som duggar tätt i media. Min önskan är en ny regering som värdesätter den gemensamma välfärden, som prioriterar mer resurser till bl a äldreomsorgen så att vår fantastiska personal kan få fler kollegor, istället för dessa poänglösa skattesänkningar som riskerar att slå sönder den fina välfärd vi har byggt upp. Det är mina föräldrar, dina föräldrar och alla andra i Sverige värda.

Annonser

Om Budget 2014

På måndag ska Kommunstyrelsen i Norberg besluta om förslag till budget för 2014 och plan för 2015-16. Den slutgiltiga budgeten fastställs av Kommunfullmäktige enligt planen i oktober.

Som vanligt är behoven större än tillgången på pengar. Till stor del beror det på att sittande regering har valt att sänka skatterna med drygt 100 miljarder kronor istället för att t ex räkna upp statsbidragen till välfärden i samma takt som kostnadsutvecklingen. Det är skrutt men tyvärr inget vi kan förändra just nu (det kan du däremot förändra den 14 september 2014). Med tanke på rådande ekonomiska läge, i Europa, i Sverige och i Norberg, tycker jag att vi har anledning att känna oss nöjda med budgetberedningens eniga budgetförslag.

Här följer mitt förslag till förord till Budget 2014 och plan för 2015-16 som en kort sammanfattning.

”Att vända utvecklingen i en kommun är en stor process. Efter en längre tid med besvärlig ekonomisk situation känns det som att Norbergs kommun är på rätt väg. Det är fortsatt strama ekonomiska ramar som gäller men vår kommun har tagit strategiska (och ibland svåra) politiska beslut som nu ger resultat.
All grundskoleverksamhet är samlad på ett ställe för att tillgängliga resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt. Ett Trygghetsboende med 24 helt nyrenoverade lägenheter står klart för att underlätta livet för morgondagens äldre. Trygghetsboendet kommer samtidigt stärka den lokala flyttkedjan så att tillgången på lediga hus för yngre familjer ökar. Kommunens verksamheter är samlade i en förvaltning för att öka helhetssynen och bidra till att alla drar mot samma mål. Våra fastigheter genomgår stora ventilationsbyten för att sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusmiljön. Vi har börjat bygga upp en VA-fond för att förbättra och säkra vårt ledningssystem för vatten och avlopp. Genom samverkan med kringliggande kommuner på allt fler områden höjer vi kompentensen, minskar sårbarheten och ökar effektiviten för att maximera den service kommuninvånarna får för sina skattepengar.
Kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning ska vara vägledande för all verksamhet och det är upp till respektive beslutande församling (styrelse, utskott, direktion) att styra verksamheten i enlighet med den. Den kommunala skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden.
Norbergs kommun tillämpar målstyrning och rambudget. Beräkningsgrunderna för de ekonomiska ramarna ska under perioden återspegla den kommunala demografin och inriktning är att verksamheternas kostnader ska ligga i paritet med index för den struktursårsjusterade standardkostnaden. Norbergs kommun ska vara framtidsorienterad. Av den anledningen vill vi satsa lite mer på förskola och grundskola och riktmärket för dessa verksamheter ska under budgetperioden vara 10 procentenheter högre än den struktursårsjusterade standardkostnaden. Ett riktmärke när detaljbudgetar läggs bör vara att ha 1 % av tilldelade medel ofördelat för att bättre klara snabba svängningar i konjunkturen.
Personalen är helt avgörande för verksamheten och Norbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Alla tjänster som utannonseras ska vara heltidstjänster men möjligheten att arbeta deltid ska finnas för den som så önskar. Målet är att alla anställda som vill ha en heltidstjänst har det.
Mat är en betydande faktor i våra liv och bör därför ha en viktig och framskjuten roll i kommunens verksamheter. Det måste också avspeglas i de mål som sätts upp och de ekonomiska prioriteringar som görs.
En utmaning som vi ännu inte lyckats lösa är det eftersatta underhållet i kommunens bostadsfastigheter. Ett bostadspolitiskt program har arbetats fram och målet är att kunna avsätta egna medel under planperioden om det beslutas om statliga subventioner för ROT-renovering av allmännyttan.
För en kommun som Norberg, med betydande andel glesbygd, är utbyggnaden av bredband en överlevnadsfråga. För att människor ska kunna bo kvar på och flytta till landsbygden bör det finnas möjlighet att ansluta sig till bredband för att klara arbete, studier men också trygghetstjänster. Infrastrukturen är ett statligt ansvarsområde men vi som kommun vill bidra till att föreningar och byalag i Norberg ska kunna söka statlig finansiering för bredbandsutbyggnad.
I vår kommun finns ett diversifierat näringsliv som framgångsrikt har klarat sig igenom de senaste årens konjunktursvacka. Vi ska stödja en fortsatt utveckling. Arbetslösheten i Norberg ligger i paritet med riket men ungdomsarbetslösheten är ett större bekymmer. Vi som kommun måste agera för att på olika sätt hjälpa den uppväxande generationen att hitta en plats i arbetslivet. Ett entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra de kommunala verksamheterna för att ge människor verktyg att förverkliga sina drömmar. Den globala utvecklingen gör att de mineraler som finns här i Bergslagen blir allt mer intressanta och Norbergs kommun ska aktivt arbeta för att bli en gruvkommun igen.
Ett lösningsfokuserat synsätt ska eftersträvas i alla verksamheter; Hur vill vi att kommunen ska fungera i ett bästa-läge och vad kan jag i min vardag göra för att vi ska komma dit? En kommun ska behandla alla lika oavsett kön. För att säkerställa det inför vi i Norbergs kommun från denna planperiod att all individstatistik ska vara könsuppdelad.
Kommunfullmäktige har beslutat att 20 % av de ekonomiska överskott kommunen gör får användas till attraktivitetshöjande åtgärder. Dessa ska vara av engångskaraktär och göra Norberg mer attraktivt för oss som bor och verkar här samt för besökare. När attraktivitetsmedel finns att fördela ska inriktningen vara att förstärka och förbättra redan beslutade åtgärder, strategier och uppsatta mål.
Kommunstyrelsen har årliga utvecklingsmedel att använda för särskilda satsningar och projekt. Utvecklingsmedlen ska fördelas till engångsinsatser som bidrar till att nå kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsatta mål. Verkställighet av Översiktsplanen, Energi & Klimatstrategin samt Tillväxtprogrammet är prioriterade områden. Under budgetperioden ska i övrigt följande områden vara i fokus vid beslut om utvecklingsmedel:
Sänka ungdomsarbetslösheten och minska barnfattigdomen
Erbjuda Barnomsorg på obekväm arbetstid
Förbättra folkhälsan hos våra medborgare”

När budgeten är klubbad i fullmäktige skickas en populärversion ut till alla hushåll i Norberg. Om du har frågor eller synpunkter om budgeten är du förstås varmt välkommen att höra av dig till mig.