Ta tillvara alla förmågor

Inledningsanförande workshop om Socialt företagande

Tänk er en måndagmorgon när klockan aldrig ringer.

Ett förmiddagsfika utan jobbarkompisar.

En vardag som bara pågår utan meningsfullt innehåll.

Tänk dig ett liv där du inte behövs, där ingen frågar efter dig, där ingen saknar dig när du inte dyker upp.

Det är inte ett värdigt liv.

Vi är alla olika och vi har således olika förmågor. Vi kan olika saker och vi jobbar i olika takt men vi har en sak gemensamt: vi kan alla bidra med något.

En av mina viktigaste drivkrafter till att vara politiker är just detta – att alla människor i vårt samhälle har rätt att känna sig behövda, att allas förmågor ska tas till vara, oavsett hur de ser ut. Allt annat är slöseri med resurser.

Därför är jag glad att ni idag ska prata om just det: hur kan vi med hjälp av sociala företag ta tillvara på fler förmågor, få fler människor att växa, känna självkänslan spira och öka sina chanser att försörja sig själva? Det är en av grundstenarna i ett hållbart samhälle och en av nycklarna till Framtidslandet Sverige.

Ett par år innan jag fick förtroendet att sitta i kommunfullmäktige i Norbergs kommun skrev jag ett medborgarförslag om just detta: Hur kan Norbergs kommun bidra till att fler sociala företag startas och får chans att växa? Medborgarförslaget är besvarat och kanske har det på något litet sätt bidragit till att ni sitter här idag.

Eldsjälar krävs men deras arbete och engagemang underlättas av en krattad manege, vatten och näring. Kommunen kan inte vara ägare till det sociala företaget men vi kan stötta och bidra till att skapa en marknad för sociala företag. Vi har riktlinjer för upphandling som säger att vi ska ställa krav på bl a sociala hänsyn när vi köper saker och tjänster. Där finns mycket kvar att göra.

Jag hoppas att ni kan hitta sätt att komma framåt i den frågan och även annat som kommunerna kan göra för att fler människor i vårt samhälle ska bli behövda i framtiden. Jag önskar er en kreativ och utvecklande dag.

Annonser

Ännu ett brev till migrationsministern

Detta brev skickar jag idag till migrationsminister Tobias Billström:
I vilken proportion anser du att kommuner bör ta emot asylsökande?

Jag skrev tillsammans med övriga partier i Kommunstyrelsen i Norberg och Landshövding Ingemar Skogö till dig i december förra året angående Migrationsverkets upphandling av anläggningsboende. Det svar vi fick från en politisk sakkunnig på ditt departement gjorde oss tyvärr inte klokare.

Nu har jag fått i uppdrag från ett enigt KSAU i Norberg att skriva till dig igen eftersom vår lilla kommun (5 595 invånare) inom ett par veckor väntar en befolkningsökning motsvarande 8 % och där vi förväntas utöka skolverksamheten med 25-30 % inom fyra veckor.

Det föranleder frågan ovan: Vad anser du vara en rimlig storlek på flyktingmottagande för en kommun? Har du någon övre gräns för hur stort asylmottagandet får vara i proportion till kommunens befolkning?

Norbergs kommun välkomnar nya invånare, oavsett varifrån de kommer. Vi är väl medvetna om de hemskheter som många människor flyr undan runt om i världen och vi vill självklart bidra till att så många som möjligt får en fristad och möjlighet till en bra framtid.

Men det finns gränser för vad en liten kommun klarar av. Vi har de senaste 10 åren haft en befolkningsminskning på 5 % och har ägnat stor möda åt att anpassa den kommunala kostymen efter antalet invånare. Självklart vill vi bli fler igen, och vi ser gärna att många av de asylsökande väljer att bosätta sig i vår kommun när de får uppehållstillstånd, men det är omöjligt för oss att på kort tid uppbringa lokaler och lärare till för- och grundskola för de prognosticerade 200 asylsökande barnen som kommer till vår ort inom kort. Även om vi använder den gymnastiksal som nu står tom, en skola som vi nyligen har stängt och hyr den konferenslokal som finns tillgänglig på orten kan vi inte trolla fram bra verksamhet för alla barn.

Några siffror om situationen i Norberg
Avtal med länsstyrelsen om kommunplacering: 26 st
SäBo för ensamkommande flyktingbarn: 12+3 st
Asylsökande i lägenheter hyrda av Migrationsverket: 108 st
Anhöriginvandrade under året: ca 30 st

Så långt fungerar det bra och är, enligt oss, rimliga mängder människor som vi klarar av att hantera på ett bra sätt i våra verksamheter.

Det jag vänder mig emot är att Migrationsverket, enligt samtal idag med enhetschefen i Hedemora Stefan Wedin, har accepterat/är på väg att direktupphandla 320 st platser i anläggningsboenden i vår kommun.

Om t ex Västerås stad skulle ta emot proportionellt lika många nya asylsökande i höst skulle det innebära ytterligare 8 036 asylsökande i Västerås, varav knappt hälften ska in i för- och grundskola.

Är det ett rimligt krav att ställa på Norberg och Västerås, tycker du?

Att Migrationsverket har ett svårt uppdrag när strömmen av flyktingar ökar har vi förståelse för. Självklart ska Norberg och Västmanland göra vad vi kan för att hjälpa människor som har flytt från svåra förhållanden. Men vår möjlighet att lyckas – som kommun, som län och som nation – minskar när det ställs orimliga krav på små kommuner.

Jag förutsätter att du snarast vidtar åtgärder för att asylmottagandet i små kommuner ska stå i proportion till kommunernas storlek och möjlighet att tillhandahålla lagstadgad verksamhet.

Hälsningar

Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordf
Norbergs Kommun