Förbättrat företagsklimat i Norberg

Vårt arbete att förstå varför företagsklimatet i Norberg upplevs som mindre bra fortsätter. Alla företagare i Norberg är varmt välkomna till en diskussionskväll måndag den 7 april om Lagen om Offentlig upphandling och om hur kommunen kan agera för att lokala företag ska vilja lämna anbud. Att vi alla, privatpersoner, företag och kommunala verksamheter, försöker handla lokalt är viktigt för ett dynamiskt näringsliv och för handel på orten.

Handla i Norberg du också!

Annonser

Buss för alla

Norbergs kommun har en ambitiös Energi- och klimatstrategi där det bl a finns tydliga målsättningar för ökat resande med kollektivtrafik. Det är en utmaning, i en kommun med stor landsbygd, men i höst tar Norberg ett stort steg mot Buss för alla. Redan nu har linje 500 till och från Fagersta klart flera turer i högtrafik. I augusti kommer fler norbergare få möjlighet att åka kollektivt. Genom att göra en skollinje till linjetrafik blir den öppen för alla som vill åka med och byar som Gäsjö, Flängan och Klackberg får tillgång till kollektivtrafik vissa tider på dygnet. Buss linje 85, som kommer ersätta nuvarande Norbergarn, får en delvis ny sträckning efter sommaren samt fler avgångar. Det ger boende på Skallberget möjlighet till fler bussavgångar.

I samma veva börjar ett nytt skolskjutsreglemente att gälla och det leder till förändringar för några. Innan kommunen tar de slutgiltiga besluten vill vi lyssna på dina synpunkter och höra dina frågor. Därför bjuds alla norbergare in till två ”öppna hus”: Onsdagen den 19 mars kl 17.30 är du som har barn och är  intresserad av skolskjuts välkommen. Lokal meddelas senare. Onsdagen den 26 mars är alla som är intresserade av kollektivtrafik välkomna kl 17.30 till kommunhusets sessionssal. Det är viktigt att så många som möjligt tar chansen att påverka besluten så att Buss för alla verkligen blir bra.

Varmt välkommen!

Om Norbergs ekonomiska resultat 2013

Jag hoppas att alla norbergare fått hem Budget 2014 i brevlådan. Det är en kortversion av den kommunala budgeten för att alla medborgare ska ha en chans att se vad våra gemensamma pengar används till.

Trots att läget såg lite ansträngt ut ett tag har Norbergs kommun gjort ett ekonomiskt överskott på drygt 7 Mkr år 2013. Det kan tyckas märkligt, när vi alla ser att det skulle behövas mer resurser på flera håll i verksamheterna. Anledningarna till överskottet är flera, bl a lägre räntekostnader än beräknat, en vinter som inte kostade så mycket i snöröjning och uppvärmning som budgeterat men framför allt mycket god budgetdisciplin i alla verksamheter. Det är oerhört viktigt att kommunen gör små överskott varje år så att vi kan göra satsningar som ligger i linje med kommunfullmäktiges mål, renovera fastigheter och avsätta pengar till pensionskostnader. Jag vill tacka all personal och förtroendevalda – på alla nivåer – som har bidragit till hög kvalitet i verksamheterna och god hushållning med resurserna.

 

 

Tam ta da: förslag till Valprogram för Norberg!

Under hösten har Socialdemokraterna i Norberg hållit öppna Framtidscaféer för att lyssna på hur norbergarna tycker att vår kommun ska se ut i framtiden. Det blev 31 förslag som sammanställdes och som alla norbergare haft chans att rösta på. Utifrån det som framkommit då och när vi haft en förslagslåda på torget, och med grund i den politik vi står för, har ett förslag till lokalt valprogram arbetats fram. Ikväll presenterar vi förslaget på ytterligare ett Framtidscafé för att lyssna på om norbergarna känner igen sig. Det slutgiltiga valprogrammet fastställs på årsmötet den 16 mars.

VÅRA FÖRSLAG TILL VALLÖFTEN 2014-2018:

Hur vårt samhälle ska se ut i framtiden bestämmer vi tillsammans. Vilka förutsättningar kommunerna och landstingen får är beroende av vilka partier som sitter i regeringen. Allt hänger samman och alla val gör skillnad. Här är en sammanfattning av socialdemokraternas programförklaring för Norberg.

Vi Socialdemokrater tar ställning för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi tror på människans kraft men också på vårt gemensamma ansvar för varandra som en motor för samhällets utveckling. Socialdemokratin är i grunden en frihetsrörelse. För oss innebär det en politik som skapar tillval och frihet, inte sortering och begränsade valmöjligheter.

Vi socialdemokrater i Norberg vill kommande mandatperiod verka för:

 En hållbar utveckling

–          att de kommunala bostäderna är bra och energisnåla samt att nya centrumnära bostäder byggs

–          att en större andel av maten i våra verksamheter lagas från grunden och på ett för människa och miljö hållbart sätt

–          att Norbergs kommun arbetar med förbättringar och utveckling och att minst 100 innovationer, till nytta för medborgarna, genomförs under mandatperioden

–          att vi medborgare har möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel i våra fordon och att fler ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet

–          att de kommunala verksamheterna miljöcertifieras tåganslutning i centrala Norberg och Buss för alla

Allas våra barn

–          att Norberg även fortsättningsvis är en av Sveriges bästa skolkommuner och erbjuder kostnadsfri läxhjälp till alla barn

–          att det finns fler vuxna i skolan, t ex kurator, specialpedagoger och fler lärare

–          att det i Norberg finns en kulturskola för alla barn

–          att antalet förskoleavdelningar utökas och att de olika förskolorna ges möjlighet att utforma egna profiler

–          att genomföra det tidigare givna löftet om barnomsorg på kvällstid för dem som behöver det

Vår framtid

–          att Norbergs kommun anställer 15 arbetslösa unga per år och tillsammans med det lokala näringslivet skapar ett traineeprogram för att få fler unga i arbete

–          att det avsätts pengar från kommunens ekonomiska överskott till en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och unga

–          att anslaget till Norberg Ungdomsråd fördubblas och att öppettiderna på fritidsgården Unkan utökas

–          att Mimerlavsområdet utvecklas till en plats för fritid, upplevelser och möten mellan olika åldrar med bl a replokal, rekreationsområde och cykelpark

–          att antalet kommunala feriejobb utökas och att satsningarna på Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer fortsätter

Våra äldre

–          att det finns flera sociala mötesplatser för äldre samt avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet

–          Att våra äldre i högre utsträckning kan välja vad de vill ha hjälp med och på vilket sätt

–          Att det ska finnas plats för alla äldre i Norberg som behöver särskilt boende

–          Att det finns möjlighet att äta måltider och umgås tillsammans med andra

–          Att alla som vill ska ha möjligheten att bo tillsammans med sin partner på äldreboendet

Ett innehållsrikt liv

–          Att fortsätta stödet till det viktiga föreningslivet samt att kulturstipendiet återinförs

–          Att det införs ett Ungdomskort på buss som gäller även kvällar och helger

–          Att det byggs en idrottshall i Norberg med visst ekonomiskt stöd från kommunen

–          Att Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg blir verklighet

–          Att medborgare ges möjlighet att mer direkt påverka beslutsfattandet i form av medborgarbudget

Ett dynamiskt näringsliv

–          Att stödja utveckling av företagandet i Norberg och särskilt framväxten av sociala företag för att fler människors förmågor ska tas tillvara

–          Ett stadsfibernät i centrala Norberg och stöd till utbyggt bredband på landsbygden

–          Att det lokala ledarskapet, i föreningar, näringsliv och i kommunen utvecklas och att samverkan stärks

–          Att marknadsföra industritomter samt mark för bostadsbyggande

–          Att förbättra den kommunala marknadsföringen av Norberg

Har du synpunkter på vårt förslag till vallöften är du varmt välkommen att delta på caféet ikväll eller kommentera här. Som sagt, den 16 mars klubbas det slutgiltiga programmet. Nu är vi snart redo för val!