Terminsstart och skolsjutsar

Efter ett långt och varmt sommarlov har skolan börjat igen. Mina barn hade längtat efter det och var på synnerligen bra humör hela veckan. Att de dessutom fick riktiga busskort och fick åka ”stora bussen” (deras begrepp för VL’s linjebuss) var kronan på verket. En morgon i veckan sa jag att de kunde få åka bil med mig till skolan. ”Nej, mamma, det är ju så kul att åka stora bussen” sa barnen i mun på varandra.

Andra har helt andra upplevelser och synpunkter på den nya skolskjutsordningen och det har jag respekt för. Eftersom det florerar både sanna och osanna rykten vill jag ge min bild här:

Avtalet med Petterssons Buss om skolskjuts gick ut sista juni och kunde inte förlängas. Kollektivtrafikmyndigheten har, på uppdrag av en helt enig Kommunstyrelse, gjort en ny upphandling av bl a linjetrafik och skolsjuts i Norberg, som Petterssons tyvärr missade. Fyra företag är upphandlade i ramavtal. Nu är det VL och Västanhede Trafik som kör bussar i Norberg.

Gratisbussen Norbergarn finns inte längre men linje 85 från Kärrgruvan har förlängts och går nu via Vårdcentralen till Skallberget.

Kommunens samlade kostnad för kollektivtrafik är 5,1 Mkr/år och ska så fortsätta vara. Det vi politiker vill är att fler norbergare ska kunna åka buss utan att vi behöver ta mer pengar till det från andra verksamheter. Istället för att det går både skolbussar och linjebussar på samma sträcka åker 90 % av de skolskjutsberättigade barnen från i höst linjebuss.

En enig Kommunstyrelse har 2013-10-21 beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts med delvis nya avståndregler. Grundprincipen nu är att barn på lågstadiet som har längre än 2 km till skolan är berättigade skolskjuts. För mellanstadiet gäller 3 km och för högstadiet 4 km. Dessa nya avståndsregler medför att det den här terminen är 20 % fler barn som är berättigade skolskjuts än i våras.

Om skolvägen eller vägen till busshållplats bedöms trafikfarlig eller om det finns medicinska eller andra skäl kan Barn- och Utbildningsutskottet besluta om avsteg från reglementet.

Några föräldrar har protesterat mot att de förväntas ansvara för att baren tar sig till busshållsplatsen eller skolan. Att det kan vara knepigt att få till, t ex när skolstart och -slut krockar med arbetstider har jag förståelse för. Givetvis finns fritids (skolbarnomsorg på byråkratiska) från kl 6-18 (och utökade tider om man säger till någon vecka i förväg) för den som önskar men mer än så kan knappast vara kommunens ansvar att ordna.

Om man anser att vägen till skolan/busshållplatsen inte är tillräckligt trafiksäker kan man kontakta BUU/skolkansliet och be att en trafiksäkerhetsbedömning görs. Just nu jobbar skolledningen, NVK och Kollektivtrafikmyndigheten med de synpunker och överklaganden som kommit in. På sikt behöver åtgärder vidtas av Trafikverket på de statliga vägarna men det har vi inte lyckats få till stånd än.

Möjligheten att åka buss ”i mån av plats” är borttagen sedan vi gick över till linjetrafik. Den som inte är berättigad skolskjuts men som tycker att det är för långt eller kallt att gå/cykla till skolan kan förstås åka med bussen ändå, mot betalning. För tillfället är flerresorskort (kan köpas på t ex Norbergs Trav och Tobak) det mest fördelaktiga men Kollektivtrafikmyndigheten jobbar på ett rabbaterat ungdomskort. Att det inte redan finns ett Ungdomskort är en brist och inget jag är stolt över. Vi har påtalat behovet för länge sedan men myndigheten har, av olika anledningar, inte kunnat erbjuda den möjligheten än.

Bussarna stannar numer på Mynttorget istället för att gå in till Centralskolan. Anledningen till det är, så vitt jag vet, dels tidtabellskäl, dels för att utrymmet vid Centralskolan inte räcker till för den mängd bussar som kommer in samtidigt. Personal från skolan möter eleverna vid busstorget och går med dem till och från skolan. Enligt uppgift har det stundtals varit rörigt vid busstorget och det är förstås inte bra. Skolledningen jobbar med frågan för att hitta lösningar på det.

För den som vill hitta fördelar i nyordningen är det värt att nämna att flera av de skolsjutsberättigade barnen får en betydligt kortare resa till skolan när de slipper åka in på olika småvägar, att boende i Gäsjö/Karsbo får en helt ny busslinje (87), att boende på Skallberget får nästan dubbelt så många bussturer på vardagar som idag och att det kommer gå fler bussturer förbi Karbenning. Detta sker till samma kostnad för kommunen (alltså skattebetalarna) som tidigare år, tack vare att vi samutnyttjar befintliga fordon och förare bättre – bussarna rullar istället för att stå och vänta.

Förändringar behöver ofta en inkörsperiod, så även denna. Jag är medveten om att allt inte har funkat perfekt och det beklagar jag. Skolledningen och Kollektivtrafikmyndigheten har redan gjort några mindre förändringar och fler kommer kanske att ske. Men i grund och botten tror jag att detta är ett kostnadseffektivt och klokt upplägg och att vi kommer hitt sätt att hantera det som inte upplevs tillräckligt bra idag.

Annonser

Främlingsfientliga krafter försöker använda storbranden i sin argumentation

Just som räddningstjänsten lyckats få branden under kontroll och de flesta människor kan återvända till sina hem och sin vardag börjar främlingsfientliga krafter använda denna nationella katastrof som slagträ i sin smutsiga argumentation. Det är så lågt.

Dessa mörka krafter försöker få det till att någon (kommunledningen? räddningsledningen? vem?) har prioriterat att ta hand om asylsökande människor framför äldre medborgare. Detta är givetvis inte sant.

Måndag den 4 augusti befann Norberg sig i ett akut läge: räddningstjänstchefen rekommenderade oss i kommunledningen att förbereda för en evakuering av hela kommunen samma kväll/natt. Det är en enorm utmaning som ingen av oss ställts inför tidigare. Samtlig personal som kontaktades ställde upp, avbröt i förekommande fall sina semestrar och gjorde allt i sin makt för att lösa den nästan övermäktiga uppgiften att förbereda en evakuering av nästan 6 000 pesoner.

I den evakueringsplan som i all hast togs fram fanns två prioriterade grupper vid en eventuell evakuering:

– äldre och funktionshindrade personer i Särskilt boende och Korttidsboende

– äldre och funktionshindrade personer i behov av hemtjänst.

För dessa grupper ordnades sjuktransporter, taxi, liggtaxi, handikappbussar och vanliga bussar och våra chefer lyckades tillsammans med personal från andra organisationer ordna fram boendeplatser till samtliga personer i de prioriterade grupperna. Det är en fantastiskt bra insats. Transporter och sovplatser ordnades även för tusentals andra medborgare men som tur var beslutade räddningsledningen kl 23.30 att ingen evakuering var aktuell.

Personalen i äldreomsorgen har, under omständigheterna, hanterat situationen på ett mycket bra sätt. Det var rökigt i hela Norberg men enligt räddningstjänsten och hälso- och sjukvården var röken inte giftig. Rekommendationen var att tejpa fönster och dörrar om man besvärades av röken.

Det enda beslut kommunledningen har tagit om evakuering eller flytt av personer är det ordförandebeslut jag tog måndag kväll; 15 äldre personer i Karbenningområdet med behov av hemtjänst flyttades till Korttidsboendet i centrala Norberg med hjälp av taxi efftersom vi bedömde att de inte själva skulle kunna ta sig från sina hem om branden spred sig dit.

Samma kväll bad jag Migrationsverket att flytta de asylsökande som de har platser för i Norberg så att den gruppen (ca 500 personer), som är statens ansvar, inte skulle administreras av kommunens begränsade personalstyrka vid en eventuell evakuering av hela Norberg.

För övrigt har Norbergs kommun, på inrådan från räddningstjänsten, rekommenderat alla som hade möjlighet att bege sig bort från Norberg när branden spred sig som värst. Hur många som hörsammande den rekommendationen kan jag inte svara på.

Mitt i allt elände finns det en hel del att glädjas åt. Norbergarna har visat ett enormt engagemang för sin bygd, för varandra och för de djur som vistas här. Människor från hela Sverige har hört av sig och erbjudit sin hjälp, till kända och okända människor.

Jag vill på kommunens vägnar framföra ett varmt och hjärtinnerligt tack till alla er som – frivilligt eller arvoderat – har slitit dag och natt med att hålla elden stången, köra ut vatten och mat till brandområdet, ställt upp med husrum och stallplatser, arbetat med krisledning, evakueringsplaner och information till räddningspersonal, kommuninvånare och andra. Tack till alla företag som på olika sätt har hjälpt till med kunskap, materiel och personal. Tack till myndigheter och organisationer som har släppt allt annat och erbjudit den hjälp vi har efterfrågat. Tack alla som på olika sätt bidragit till att den värsta krisen i Norbergs moderna historia hanterades så pass bra som det ändå gjordes.

Låt inte de mörka krafterna använda allt det fina som gjorts som argument i den grumliga, främlingsfientliga argumentationen.

Största krisen i Norbergs moderna historia

Det är lördag. Jag tvingar mig själv att sänka axlarna några milimeter en stund. Det är svårt.

De senaste fem dygnen har vi levt med hotet om den värsta katastrofen i Norbergs moderna historia: en okontrollerad storbrand i fyra kommuner i Västmanland som hotar att sprida sig till stora delar av vår kommun.

Jag är ordförande i Krisledningsnämnden, den nämnd som sammankallats för första gången någonsin .

För någon timme sedan flög vi över det brandhärjade området i helikopter. Det var fruktansvärt. Tårarna började rinna när det stod klart hur enormt stora områden som är drabbade och hur ödelagd skogen är i vissa delar. Den skog som är människors utflyktsmål, energipåfyllningsplats och livsverk.

Hur de familjer känner som nu får veta att deras hus är skadat eller inte längre finns kan jag bara föreställa mig.

Än är det inte över. Än känner vi inte vidden av förödelsen. Men vi måste tvinga oss att sänka axlarna och andas djupt en stund. Det behövs, om hoten om brandspridning blir verklighet.