Nästa steg för bättre integration

Den senaste tiden har asylsituationen i Norberg uppmärksammats i nationell media. Vi har i flera år pekat på att kommunerna behöver bättre planeringsförutsättningar samt  att alla kommuner måste dela på ansvaret. Det budskapet verkar ha gått fram nu.

Nästa steg är staten måste ersätta kommunerna för faktiska kostnader för att kunna uppfylla de krav staten ställer på hur vi tar emot asylsökande och nyanlända. Det kan inte vara rimligt att asylmottagning är ett statligt ansvar, som staten delvis överlåter på kommunerna (skola, förskola, socialtjänst) men bara ersätter oss delvis för. Dessutom känns det absurt att staten med andra handen (Skolinspektionen) kritiserar kommunerna för bristande kvalitet i undervisningen av asylsökande barn, när de varken ger oss förberedelsetid eller verktyg.

Jag har tagit varje tillfälle att påpeka detta i brev till tidigare ansvarig minister (Tobias Billgren), till Migrationsverkets generaldirektör, till länsstyrelsen och via media. Äntligen känns det som att regering och myndigheter lyssnar och vill föra en dialog. Gott så, men vi är förstås inte nöjda förrän planeringsförutsättningarna och kostnadsersättningarna förbättrats.

Samtidigt måste vi, som kommun och som samhälle, gå vidare och på allvar anstränga oss för att nya invånare ska komma in i våra sociala strukturer. De nyanlända som vistas i vår kommun och som ibland väljer att bosätta sig här är en stor möjlighet. 1 100 personer lämnar arbetsmarknaden (eller fyller i alla fall 65 år) i Norberg fram till år 2025. Detta kommer till viss del (55 %) ersättas av personer som inträder på arbetsmarknaden, och till viss del kommer arbetsuppgifter att rationaliseras bort, men det är alldeles klart att vi behöver ny arbetskraft för att klara kompetensförsörjningen de närmaste åren.

Den sociala inkluderingen är jätteviktig. ”Integration startar där människor möts”. Det kan ske genom att kommunen och andra arbetsgivare blir bättre på att erbjuda praktikplatser för nyanlända, att föreningar arbetar aktivt för att inkludera barn och vuxna som är födda i andra länder och att vi alla erbjuder oss att bli språkvän till någon som har ett annat modersmål.

Förra året flyttade drygt 300 personer till Norberg från andra länder. Det blir en rikedom för oss alla om vi lyckas ta tillvara den kraft, den kunskap och den nyfikenhet som våra nya invånare för med sig. Tillsammans kan vi göra vår kommun till en ännu bättre plats att bo och verka på!

Annonser

Om ingångna konsultavtal

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har en egen politiskt vald direktion men ägs av Fagersta och Norbergs kommuner. Kommunfullmäktige i Norberg är alltså en av två uppdragsgivare åt NVK och betalar årligen ca 12 Mkr i anslag till förbundet. 

Att ordförande och vice ordförande (presidiet) i NVK har tecknat konsultavtal med förbundschefens firma anser jag är klart olämpligt. Norbergs kommun har vid flera tillfällen avfärdat den idén. Norbergs representant i NVK’s presidium har tagit konsekvenserna av detta och nyligen avsagt sig sitt uppdrag. 

Att Fagersta kommun har uppdragit åt en revisionsbyrå att göra en oberoende granskning av situationen tycker jag är mycket bra. Granskningsrapporten presenteras inom kort och då, när vi har mer kunskap om vem som gjort vad, fortsätter diskussionen om hur ägarkommunerna kan säkerställa att något liknande inte sker i framtiden.