Bra på gång med lokala vallöften

Sällan har väl vi socialdemokrater i Norberg redan ett halvår in i mandatperioden kunna redovisa att så många av vallöftena redan är uppfyllda eller på god väg att nås? Låt mig ta några exempel:

 • Budgetberedningen har beslutat enligt S förslag att utreda hur ett traineeprogram för att anställa arbetslösa ungdomar kan skapas i Norberg. Det ser ut som att vi får god hjälp från den S-ledda regeringen med det. Här visar vi tydligt hur viktigt det är att nationell och lokal politik hänger ihop.
 • Kommunfullmäktige har beslutat att bygga om Björkängens kök för 15 Mkr. Det möjliggör att en större andel av maten i äldreomsorgen kan lagas på ett mer hållbart sätt för människa och miljö.
 • En Biogasmack öppnas av Vafab i Fagersta efter sommaren där bussar, åkare och privatpersoner kan tanka förnyelsebara drivmedel. Vårt
 • Jag planerar att före midsommar skriva en avsiktsförklaring med Trafikverket om att jobba för godstrafik på järnvägen genom Norberg år 2016.
 • Vi har fått med oss resten av länet på målsättningen att det ska gå att dagpendla till och från Stockholm med tåg även från Norberg. När det kan bli verklighet är dock fortfarande oklart.
 • Vi erbjuder barnomsorg på kvällstid sedan någon vecka tillbaka och kommunfullmäktige har beslutat att utöka förskolan med två nya avdelningar: en på förskolan Tallen i Kärrgruvan sedan årsskiftet och en helt ny avdelning som ska byggas vid förskolan Blåsippan.
 • När vi bygger den nya förskoleavdelningen ska entreprenören som upphandlas bidra till att en ung, arbetslös norbergare får praktik under byggtiden. Samma krav kommer vi ställa vid ombyggnationen av den tomma radhuslängan på Skallberget.
 • Anslaget till Ungdomsrådet har fördubblats och öppettiderna på fritidsgården Unkan har utökats. Dock kvarstår behovet av bättre lokaler.
 • Från höstterminen kommer det finnas ett Ungdomskort som möjliggör rabatterat resande i kollektivtrafiken. Hurra!
 • Kommunen har tecknat ett samarbetsavtal med Telia om fiberutbyggnad i centrala Norberg och fortsätter finansiera en bredbandskoordinator som hjälper byalagen.
 • Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom 10 Mkr till byggandet av en ny idrottshall på kvarteret Kronan, under förutsättning att övrig finansiering löses.

Det gör verkligen skillnad med socialdemokratisk politik i kommunen och landet! Sedan vi tog tillbaka makten i kommunen år 2007 har vi varje år gjort ett ekonomiskt överskott före extraordinära poster. 2014 blev resultatet 6,5 Mkr plus. Det gör att vi, efter åtta års regerande, har stärkt kommunens egna kapital med drygt 45 Mkr (26 Mkr om man räknar med nedskrivningen av värdet på skolfastigheterna). Jämför gärna detta med resultatet efter de 12 år då socialdemokraterna inte styrde i Norberg: -23,6 Mkr. Skillnaden mellan små överskott hela tiden mot ständiga underskott är att vi har kunnat amortera drygt 10 % på låneskulden, att vi har en ekonomi i balans och att vi har utrymme för att göra de nödvändiga investeringarna ovan.

Att vår regering inte har majoritet i riksdagen och att den tvingats att, fram till nu, regera på en borgerlig statsbudget har märkts. Utskotten i riksdagen domineras av borgare och sverigedemokrater. Mitt intryck är att regeringen är lyhörd och konstruktiv men att den inte kan gå fram med förslag som inte ryms inom decemberöverenskommelsen. Det kommer att sinka utvecklingen i landet men mycket har ändå blivit klart bättre från förra mandatperioden. Nu har vi en regering med en klok politik, statsråd som lyssnar och bryr sig om utvecklingen i hela landet och det är som natt och dag jämfört med förra mandatperioden. Norberg och Sverige går en ljusare framtid till mötes, om än i maklig takt.

Annonser

Solidaritet och egennytta

Norberg är, som bekant, en av kommunerna i Sverige som hyser flest antal asylsökande i förhållande till folkmängden. Invandringen till Norberg var glädjande nog hög förra året.

Vi socialdemokrater står alltid upp för en human och solidarisk asylpolitik och vi gör det med stolthet. Det är en självklarhet att människor som flyr för sina liv ska kunna söka skydd i vårt land. Vi är också, av rent egenintresse, beroende av en hög invandring för att klara jobben och välfärden i framtiden. Det gäller både Norberg, Västmanland och Sverige.

Svenskar i allmänhet och norbergare i synnerhet föder för få barn. Befolkningen är, och kommer att bli ännu mer, snedfördelad så att allt för få ska försörja allt för många i framtiden. Det håller inte. Därför är vi beroende av att människor flyttar hit från andra länder med sin kompetens, sina erfarenheter och sin förmåga. När vi tittar på befolkningsförändringarna i Östra Mellansverige (Västmanland, Sörmanland, Örebro och Uppland) åren 2003-2013 så minskar antalet människor i arbetsför ålder med ca 40 000 personer samtidigt som antalet pensionärer ökar med drygt 50 000 personer, om vi räknar bort invandringen. Det är en förskjutning från arbete till ”efter arbete” med 90 000 personer. Tack vare invandringen har gruppen i arbetsför ålder fyllts på med nästan 40 000. Det är en himla tur för oss!

Tittar vi mer specifikt på Norberg ser vi att 1 100 personer, dvs 44 % av dagbefolkningen (alla de som jobbar i Norberg) kommer fylla 65 år före år 2025. Under samma tid fylls den arbetsföra delen av Norbergs befolkning på med ungdomar som lämnar skolåldern, men bara motsvarande 55 % av gruppen som fyller 65. Visst kommer en del arbetstillfällen att rationaliseras bort och visst kommer en del tomma platser fyllas av inpendlare, men Norberg är beroende av att nya människor flyttar hit och bidrar med sin kompetens.

Idag tar det alldeles för lång tid innan våra nyanlända vänner får sitt första etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Enligt uppgift får den som erhåller Permanent UppehållsTillstånd (PUT) idag vänta till i augusti innan man får träffa en handläggare för första gången. Det duger inte! Det tar dessutom alldeles för lång tid innan kunskaper och förmågor valideras och personer får fotfäste på arbetsmarknaden. Regeringen har i vårpropositionen föreslagit mer pengar till dessa områden men ännu mer behöver göras. Ylva Johanssons besked i sitt 1 Maj-tal om snabbspår för nyanlända välkomnar jag. Håller tummarna för att det kan göra skillnad.

Norberg som samhälle måste också bli bättre på att inkludera våra nya invånare i idrotts- och föreningsliv. Alla arbetsgivare, inklusive kommunen, ska givetvis anstränga sig för att ta tillvara på all den kompetens och förmåga som just nu förslösas när det tar 7-8 år för nyanlända att komma i arbete.

Vi socialdemokrater har ansvar för och förmåga till att leda utvecklingen åt rätt håll.

Tillsammans kan vi!