Nya villor vid Norens västra strand?

Norberg växer – senaste befolkningssiffran är 5 750! – och därför behövs fler bostäder. Kommunen har under en tid arbetat med att få fram tomter till försäljning i attraktiva lägen. Byggkostnaderna är ungefär densamma över hela landet men de låga marknadspriserna i glesbygd gör att få har möjlighet att bygga; Banken nekar i många fall huslån när produktionskostnaden för ett hus vida överstiger det försäljningspris samma hus betingar när det är färdigbyggt. Det är en paradox som gör att nyproduktionen av bostäder utanför de större tillväxtorterna är nästan obefintlig. Hus med möjlighet till hästhållning och hus med utsikt över vatten har dock ett klart högre försäljningpris. Att skapa LIS-områden, alltså tomter i vattennära läge (Landsbygdsutveckling I Stradnära läge), är ett av få sätt att med lokal politik stimulera bostadsbyggande i glesbygd.

Nu i juni har kommunfullmäktige i Norberg beslutat att sälja fem villatomter vid Norens västra strand, mellan Klackbergsvägen och sjön Noren. Det är ett LIS-område där vi bedömer det möjligt att bygga hus och faktiskt få tillbaka produktionskostnaden vid en ev försäljning. Den nya detaljplanen är antagen av V-dala Miljö- & Byggnadsnämnd och vatten och avlopp kommer dras fram till de avstyckade tomterna inom kort. Hurra!

På andra sidan Klackbergsvägen, i slänten bredvid Kolningsbergsvägen, finns också attraktiva tomter med finfin utsikt över sjön Noren. Även de är klara att säljas till den som vill bygga nytt.

Antalet familjer i tomtkön är stort och jag hoppas att det innebär att vi snart kommer se nya hus resas i Norberg.

Mer information hittar du här.

Annonser

Bakgrunden till nekad ansvarsfrihet för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Igår, på kommunfullmäktige i Norberg, fattade vi ett jobbigt men viktigt beslut. Vi nekade direktionen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) ansvarsfrihet för 2014.

Eftersom det finns de som vill påskina att det finns en annan sanning än den jag lever med vill jag beskriva vad som har sagts och gjorts, då jag varit inblandad.

De avtal som NVK´s direktion ingått om köp av konsulttjänster från NVK’s förbundschefs firma Alnitec är flera till antalet och har ingåtts under perioden 2010-2014. Det senaste halvåret har en granskning skett som har tydliggjort omfattningen av avtal och utbetalningar.

Enligt socialdemokraterna i Norberg har direktionen brustit i styrning och internkontroll under en längre tid när moraliskt tveksamma avtal ingåtts utan att förankra det i medlemskommunerna samt att tidrapporter och fakturor attesterats utan att det framgår vilket arbete som har utförts. Det som är utmärkande för år 2014, och för all del 2012-13, är att ingen som helst kommunikation förts med Norbergs kommun om avtalens existens eller att de betalas med medel som kommer från bl a Norbergs anslag till NVK.

För att ta det från början:

Det första avtalet om konsultköp, som ingicks hösten 2010, föregicks av diskussioner med dåvarande KSO Kenneth Östberg, som i sin tur informerade mig, i egenskap av tilltänkt KSO. Att konstruktionen med anställning på halvtid och konsultavtal därutöver var högst tveksam konstaterades och jag framhöll tydligt jag inte tänkte ställa mig bakom det. Budskapet från var ”Rekrytera omgående ny förbundschef om nuvarande chef inte vill arbeta under normala anställningsförhållanden”. Vi har, som bekant, inte ”ministerstyre” och direktionen är de som ansvarar för anställning av förbundschef. Direktionen gjorde bedömningen att ett konsultavtal var helt nödvändigt för att kunna lösa situationen kortsiktigt. Ett sex månader långt ramavtal ingicks med Alnitec.

Våren 2011 fick Norbergs kommun (jag) muntligt en fråga om kommunen kunde ingå avtal om konsultköp med Alnitec, eftersom tjänsteköpen från NVK nått den gräns då offentlig upphandling måste göras enligt LOU. Innehållet i tjänsten skulle vara förbundschefens ordinarie arbete som inte rymdes inom den tjänstgöringsgrad han då hade. Fagersta kommun fick samma fråga. Jag ställde frågan till dåvarande ordförandegruppen (Majja Neverland, V, Christer Filipsson, FP och Sten Nordström, S) som starkt vände sig emot hela konstruktionen. Jag meddelade muntligen ledningen för NVK och Fagersta kommun att Norbergs kommun absolut inte vill anlita Alnitec, varken som kommun eller som del av NVK. Om Fagersta kommun valde att göra en annan bedömning var det upp till dem. Jag rapporterade muntligen till KS i maj 2011 om frågan kommunen fått och svaret som givits.

Efter detta har jag inte fått fler frågor eller mer information om några avtal om konsultköp, förutom de beslut som KSAU i Fagersta har fattat om tjänsteköp av Alnitec.

Det jag borde ha gjort, och som grämer mig att jag inte var tydligare med, är att säkerställa att budskapet från Norberg följdes och att inga konsultköp för Norbergs räkning genomfördes. I den frågan har jag, i egenskap av KSO, brustit.

Någon gång under 2013-2014 fick jag kännedom om att förbundschefen för NVK rapporterade väldigt många timmar och att det ev inte var förenligt med arbetstidslagen. Tidrapporterna var dock godkända av ordförande i NVK. Jag tog kontakt med min kollega i Fagersta. Vi hade ett samtal med förbundschefen med budskapet att han, framför allt ur hälsosynpunkt, inte kan fortsätta arbeta i samma omfattning. Inte ett ord nämndes då om konsultköp som avsåg tid för Norbergs räkning. Här känner jag mig naiv, godtrogen och nästan lurad, eftersom jag utgick ifrån att budskapet från Norberg – inga konsultköp för våra pengar – följdes. Så var alltså inte fallet. Det var först när nyvalde KSO i Fagersta började gräva i fakturor och avtal som jag fick vetskap om att det efter 2011 fanns konsultavtal mellan NVK och Alnitec där även Norbergs pengar användes.

Jag kan förstå att de som har skrivit under nya konsultavtal anser att de ”bara” har förlängt avtal som ingicks för länge sedan. Jag kan förstå dem som tycker att kommunikationen mellan förtroendevalda i vårt parti borde vara bättre. Jag kan förstå dem som anser att jag som KSO borde ha säkerställt att Norbergs vilja följdes.

Vi är flera som kunde ha agerat annorlunda och tydligare men slutsatsen är ändock densamma: styrningen, dialogen med medlemskommunerna och internkontrollen har inte varit tillräckligt bra i NVK´s direktion.

Med anledning av att direktionen för NVK, trots beskedet från Norbergs kommun 2011, har ingått avtal om konsultköp som innefattar medel från Norbergs kommun, samt att direktionens internkontroll varit så bristfällig att fakturor och tidrapporter utan specifikation har attesterats och godkänts, anser socialdemokraterna i Norberg att direktionen för NVK inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Så blev också kommunfullmäktiges beslut. Varför alla partier utom S och Sd valde att inte delta i beslutet får de själva förklara för sina väljare. För mig är det av stor vikt att vi som fått väljarnas förtroende också tillstår när fel har begåtts och tar ansvar för det.

Byggnationer i Norberg

Norberg växer så det nästan knakar. Hittills i år har det fötts 25 barn medan 24 av våra invånare tyvärr har avlidit. Det är första gången sedan jag tillträdde som kommunalråd som antalet födda är högre än antalet döda. Även om marginalen är knapp tror jag att det visar på något viktigt – vi är på väg åt rätt håll.

Varje år byts en ganska stor del av befolkningen i en kommun. Fram till i början av maj har 116 personer valt att flytta från Norberg, av en eller annan anledning. Samtidigt har 196 personer valt att flytta hit. Det är väldigt kul. I skrivande stund är vi 5 733 norbergare, plus ca 500 personer som vistas här som flyktingar. Det betyder fler invånare än på länge. När Källskolan kallade föräldrarna till de barn som ska börja i förskoleklass i augusti till informationsmöte visade det sig bo inte mindre än 89 sexåringar i kommunen. Det måste vara lite av ett rekord!

Den här befolkningsökningen och den mycket välkomna ökningen av antalet barn gör att kommunen nu måste bygga nytt. Det tror jag inte har skett sedan någon gång på 80-talet. I januari öppnade en ny förskoleavdelning på Tallens förskola i Kärrgruvan. Där behövdes bara några smärre förändringar i befintliga lokaler för att verksamheten skulle kunna starta och avdelningen Barret kunde öppnas med ganska kort varsel.

I mars beslutade kommunfullmäktige att bygga ut Blåsippans förskola med ytterligare en avdelning. Bygget har inte kommit igång ännu men är under upphandling. Målsättningen är att den nya avdelningen ska kunna öppna i januari 2016. Upphandlingen görs med sociala krav så att den vinnande entreprenören måste se till att någon ung, arbetslös norbergare erbjuds praktik under byggtiden.

Antalet äldre invånare håller sig relativt konstant men ser ut att öka år 2019. I april beslutade kommunfullmäktige att ge Björkängens kök en rejäl ansiktslyftning med ombyggnation. Det behövs för att ge personalen en bättre arbetsmiljö, för att leva upp till gällande bestämmelser och för att möjliggöra att mer mat lagas från grunden. Det känns bra.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar också. Kommunen driver ett mycket välfungerande HVB-hem för ensamkommande barn i Lilla Björkås men platserna räcker inte till. Därför har kommunfullmäktige nu beslutat att bygga om den tomställda radhuslängan på Skallberget för att möjliggöra fler platser. Det känns jättebra att kommunen kan erbjuda fler unga ett bra boende och att vi äntligen kan satsa, snygga till och använda radhuslängan. När bygget beräknas vara färdigt är fortfarande oklart.

Ett antal föreningar arbetar aktivt för att hitta finansiering till en idrottshall i centrala Norberg. Gruppen arbetar med flera olika idéer, varav en är att bygga en ny hall på grusplanen bredvid Abrahamsgården (kvarteret Kronan). Om planerna går i lås är fortfarande osäkert men kommunstyrelsen har beslutat att upplåta marken för en idrottshall samt, som inriktning, lämnat besked att kommunen kan bidra med 10 Mkr till investeringen. Fortsättning följer i det ämnet.

Slutligen väntar vi på att Telias entreprenör i höst spärrar av gator i Norberg och lägger ner fiberkabel till de hushåll och företag som just nu tecknar sig för det. Intresset har varit stort och många som ännu inte fått erbjudande hör av sig till mig och frågar när det är deras tur. Det är roligt. Intresseanmälningar görs direkt till Telia och ju fler som visar intresse desto större är chansen att ytterligare områden får erbjudande om fiber.

Det ser alltså ljust ut för Norberg och vi som bor och verkar här får vänja oss vid byggbuller, grävmaskiner och många barn. Det är väl härligt?!?