Vad är egentligen politiskt ledarskap?

”Man ska inte kasta sten i glashus” sa man när jag var liten. Det bör en och annan politiker betänka.

Staffan Werme (fp) har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ingen-vagar-beraetta-om-de-verkliga-problemen-19394 där han nämner mig flera gånger som exempel på dåligt eller obefintlig politiskt ledarskap. Det står ju honom fritt att tycka men jag vill givetvis belysa att det är precis Det Kloka Politiska Ledarskapet som jag försöker utöva, varje dag – oavsett vardagslunk eller krisläge. 

Så här har ni mitt svar till Staffan:

”I en tid när samhällets förmågor sätts på prov behövs ett modigt politiskt ledarskap som ser möjligheter men också pekar på det som måste förändras. I en tid när det skanderas enkla lösningar på komplexa problem behövs ett pedagogiskt politiskt ledarskap som förklarar varför de till synes enkla lösningarna är en chimär. I en tid när grupper och människor ställs mot varandra behövs politiker som är trygga nog att i alla lägen stå upp för människovärdet. 

Det politiska ledarskapet försöker jag utöva i min kommun, både i vardagen, under den stora skogsbranden och nu under flyktingkrisen. Vad Staffan Werme gör till vardags kan jag inte uttala mig om men ett vet jag med säkerhet: att skriva debattartiklar som klankar ner på andra, utan att själv bidra med några konstruktiva lösningar, har aldrig hjälpt samhället framåt.”

Annonser

Kommer godstågen rulla genom Norberg igen?

Trafikverket har 2014 beslutat att lägga ner järnvägen Kärrgruvan – Snyten vid kommande årsskifte. Norbergs kommun, lokala företag och EngelsbergNorbergs Järnvägshistoriska förening vill tvärtom möjliggöra för godstrafik på järnvägen för att ge bra förutsättningar för företagen i regionen, uppfylla målen i kommunens energi- och klimatstrategi samt ta ett viktigt steg för att åter få spårbunden persontrafik till Norberg.

Kommunen och Trafikverket har under sommaren ingått en avsiktsförklaring med just detta syfte. Därför har Kommunfullmäktige nu enhälligt beslutat att gå in som delägare i ett järnvägsbolag. Syftet med kommunens inblandning är att garantera transparens och offentlighet, att alla som vill ges möjlighet att köra gods på sträckan. Pengar till en mindre upprustning av banan finns avsatta hos Trafikverket och kommer att överföras till järnvägsbolaget.

Tillsammans – företag, ideell förening, stat och kommun – kan vi göra stor skillnad för den hållbara tillväxten i vår region. Vi ska göra allt vi kan för att planerna går i lås. Gör de det tror jag att Norberg kan vara ett exempel för resten av Sverige hur man kan arbeta tillsammans för större och bättre framgång.

Förbättra anvisningssystemet för ensamkommande barn – nu!

Barn på flykt. Utan föräldrar.Det är svårt att ta in vidden av den utsattheten. Vi kommuner har en viktig uppgift i att ge dessa barn trygghet och möjlighet till ett bra liv i sitt nya land. 

 Riksdagen har beslutat hur de ensamkommande barnen ska fördelas över landet. Huvudprincipen i anvisningssystemet är att barnet ska anvisas dit där någon som barnet har anknytning till vistas. Tanken, att barn ska få bo i närheten av någon anhörig eller bekant, är vällovlig men fungerar inte i praktiken. 

 Helt naturligt är sannolikheten hög att barnet känner någon i de kommuner som har många asylsökande. Min kommun, Norberg, är en liten bergslagskommun med 5 750 invånare. Här har Migrationsverket 850 asylplatser, vilket motsvarar 15 % befolkningsökning. Hittills i år har vi fått 51 barn anvisade till oss, de flesta av anknytningsskäl. Samma andel hade för Stockholms stad inneburit 8000 ensamkommande barn på tio månader. För Helsingborg motsvarar det 1 200 barn och för Karlstad 770 ensamkommande barn. Hade det fungerat bra?

I nio fall av tio kan det ensamkommande barnet av olika anledningar inte bo tillsammans med den person de känner här. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att med ett eller två dygns varsel göra utredningar med kvalitet och hitta en lämplig boendeplats för barnen. Alla tillgängliga familjehem i närheten är fullbelagda. HVB-hemsplatserna är upptagna. Utslusslägenheter är en bristvara. De boendeplatser vi kan hitta ligger oftast långt ifrån Norberg. Tanken med anknytningskriteriet faller därför men vår kommun är fortfarande ansvarig för barnets väl och ve, oavsett var i Sverige hen placeras. 

 Vi småkommuner med stort flyktingmottagande vill och försöker göra gott men vi går bokstavligen på knäna. Något måste göras – och det snabbt. Jag föreslår att anknytningsbegreppet i anvisningsprinciperna omtolkas: ensamkommande barn ska i första hand anvisas till en kommun där barnet har en tydlig anknytning, under förutsättning att barnet kan bo tillsammans med eller i nära anslutning till anknytningspersonen. I annat fall ska de följande stegen i anvisningsprincipen gälla. Vi måste få till en mer jämn fördelning mellan landets kommuner för att garantera barnen ett bra mottagande.

Norbergs kommun motionerar om detta till Sveriges Kommuner och Landstings kongress eftersom vi tror att fler kommuner upplever samma frustration: kommunerna vill åstadkomma ett tryggt och bra mottagande, vi vill att de ensamkommande barnen ska få möjlighet till ett bra liv hos oss men med nuvarande system klarar vi inte att leva upp till det.