Vindkraftpark Målarberget

VKS Vindkraft Sverige AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Uppsala om tillstånd för 39 vindkraftverk, med en totalhöjd på maximalt 200 m, i ett område mellan Norberg och Avesta, kallat Målarberget. Norbergs kommun har fått ärendet på remiss för yttrande om utformning av villkor och för tillstyrkan eller avstyrkan av vindkraftparken.Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansökan. Sd reserverade sig mot beslutet med motiveringen att de är emot vindkraft.

Flera av de boende i Olsbenning har på lokaltidningens insändarsida protesterat mot vindkraftsparken med olika argument. Alla energislag har sina för- och nackdelar och det är bra att vindkraft debatteras. Men jag vänder mig att debattörer hävdar att kommunpolitikerna i Norberg skulle ”sälja ut” kommunen, missbruka demokratin och avveckla kommunen. Vad är det för trams?

Företaget som vill uppföra vindparken har bedrivit samråd enligt konstens alla regler redan i starten av processen. Alla utredningar som krävs har genomförts. Företaget har ändrat den tänkta placeringen av några av kraftverken efter påpekanden från olika myndigheter, bl a har Norbergs kommun krävt att området närmast Diger källa undantas från parken.

Större delen av det aktuella området har kommunfullmäktige Norberg år 2011 pekat ut som särskilt lämpligt för vindkraft, eftersom det är det största och ett av få områden i vår kommun där det blåser tillräckligt mycket.

Norbergs kommun har en Energi- och Klimatstrategi antagen av Kommunfullmäktige 2010 som slår fast att vi ska verka för att andelen förnyelsebar energiproduktion i kommunen ökar och att de fossila bränslena fasas ut.

Kommunen tjänar inga pengar på att en vindkraftspark uppförs i Norberg. Vinsten, förutom de pengar de privata markägarna får, är den ökande andelen förnyelsebar energi som kan produceras. Möjligen kan man kortsiktigt prata om vinster för de som får i uppdrag att göra nya vägar, transportera och uppföra verken samt underhålla desamma.

Den stora vinsten för oss alla är, enligt min mening, att vindkraften ger oss möjlighet att uppnå målet med förnyelsebar energiproduktion i Norberg och målsättningen från klimatmötet i Paris förra året.

Annonser

Fördelning av engångspengar för flyktingmottagning 

Igår beslutade Kommunstyrelsen i Norberg om hur de engångspengar (40,6 plus 4 Mkr) kommunen fått från regeringen för  vårt stora flyktingmottagande ska användas. 

 Vi Socialdemokrater stödjer KS inriktningsbeslut från januari att engångspengarna främst ska användas till strategisk lokalförsörjning, långsiktigt integrationsarbete och kompetensutveckling för personal i kontaktyrken. Pengarna är av engångskaraktär och ska användas 2015-2016.  

Lokalbehovet inom skolan är akut. Redan nu är några klasser klart större än önskvärt och det går inte att dela dem p g a brist på klassrum. I höst ska många elever från förberedelseklasserna in i vanliga klasser och då blir lokalbristen än mer akut.

Det är viktigt att beslut om hur engångspengarna ska användas fattas tidigt under året så att verksamheterna har en chans att göra något bra av dem. Det som vanligtvis betraktas som investeringar bör, när engångspengar används, belasta driftsbudgeten så att onödiga, framtida driftskostnader (läs kapitalkostnader) undviks.  

En trettondel av de 40,6 miljonerna bokförs på 2015 och kommer täcka de extrakostnader skolan och socialförvaltningen haft under året, t ex startkostnaderna för de klassrumsmoduler kommunen hyr sedan slutet december. 

 Vi yrkade, och fick med oss hela kommunstyrelsen på följande: 

– Att de tillfälliga extrapengar kommunen fått för stort antal asylsökande elever (drygt 4 Mkr) i första hand ska användas till att bygga om lilla gymnastiksalen i Centralskolan till fler klassrum och grupprum. Beräknad kostnad är ca 2,5 Mkr. 

– Att de tillfälliga extrapengar kommunen fått för stort flyktingmottagande ska användas till att bygga den idrottshall inklusive fritidsgård kommunen så väl behöver för att möjliggöra fler klassrum på Centralskolan, skapa en plats för integration mellan generationer och kulturer samt möjliggöra en utveckling av kultur- och fritidslivet. Detta är ett INRIKTNINGSBESLUT, enligt yrkande från Vänsterpartiet, och de yrkade också att en referensgrupp från olika sektorer ska skapas för framtagande av bättre beslutsunderlag. Bra!

– Att KF beslutar att investeringar som görs med de tillfälliga extrapengarna belastar driftsbudgeten 2016 (alltså ”direktavskrivs) och att sedvanliga, framtida kapitalkostnader därmed undviks. Pengarna är ju av engångskaraktär och vi måste hålla nere framtida driftskostnader. Från 2017 är det samma snäva ramar som vanligt som gäller!

– Att KF beslutar att avsätta 5 Mkr för integrationsprojekt enligt förslag från KS. (V hade samma yrkande) Kommunala verksamheter, organisationer och företag verksamma i Norberg är välkomna att söka, om man kan uppvisa ett sammarbete med någon kommunal verksamhet. 

– Att Allmänna utskottet, som tillika är Personalutskott, tillförs 2,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för kompetensutveckling av personal inom kommunens ”kontaktyrken” i mångfaldsfrågor.  (V hade ungefär samma yrkande)

– Att Sociala utskottet tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för ytterligare arbetsmarknadsinsatser för unga och utlandsfödda.  (V hade samma yrkande)

KS beslutade också, efter förslag från Vänsterpartiet: 

– Att​ Barn och Utbildningsutskottet tillförs 1 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten för inköp av teknisk utrustning, som behövs nu när vi har klart fler elever.  

– Att Kultur-, Idrotts- och Fritidsutskottet tillförs 0,5 Mkr av de tillfälliga extrapengarna till driftsbudgeten 2016 för integrationsinsatser genom kultur, på Biblioteket och fritidsgården.

Vad de andra partierna tycker vet jag inte för de hade inga egna förslag. 

Det är inte ofta vi har 45 miljoner att fördela men de verkade inte ha några idéer alls. Man kan ju undra varför de har valt att bli politiker. 

Spännande uppdrag att utforma ny integrationspolitik

Socialdemokraterna genomför ett politikutvecklingsarbete med målet att bygga ett starkare och mer rättvist Sverige. Jag har fått i uppdrag av Partistyrelsen att ingå i en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på migration- och etableringsområdet.  

 

Runt om i Sverige genomförs nu många viktiga reformer som gör Sverige bättre – både frågor vi gick till val på och frågor vi varit tvungna att hantera när omvärlden förändras. Inför partikongressen år 2017 genomför Socialdemokraterna ett politikutvecklingsarbete i några av de mest kritiska frågorna. Det gör vi för att förtydliga vårt samhällsbygge, lyfta blicken och titta framåt.

Jag är jättestolt över att mitt parti satsar stort på politikutveckling och att jag är en av tre som fått detta viktiga uppdrag.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, och Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås, är de andra två personerna i arbetsgruppen.

 

  • Det är uppenbart, inte minst för oss i Norberg, att det svenska samhället står inför en prövning på migrations- och etableringsområdet. Myndigheter, kommuner och civilsamhället gör idag mycket goda insatser. Samtidigt finns stora utmaningar, framförallt i hur nyanlända snabbare ska etableras i samhället, genom jobb och utbildning.

 

  • Det känns viktigt och kul att få vara med och utforma förslag som handlar om hur vi vill utveckla Sverige på lång sikt. Vi ska lyssna på andra, vända och vrida på utmaningar och hitta förslag till lösningar. Spännande!

 

Vi ska presentera förslagen för partistyrelsen i slutet av året.

 

Engelbrektslopp eller ej?

Å, vad jag känner med arrangörerna av Kristina- och Engelbrektsloppen! De jobbar ideellt hela året med förberedelser för loppen och nu, när det snart är dags, leker vintervädret kurragömma med oss alla. Visst är det surt för oss skidåkare att inte veta hur det blir med loppen men många gånger värre måste det vara för alla de som ska ge besked, beställa mat eller beordra fram snö till spåren.

Jag håller alla tummar jag har för att kylan kommer tillbaka och att de så omtyckta, viktiga och populära loppen kan genomföras i Norberg i helgen.