Varför vindpark Målarberget?

EU har som mål att 20 procent av energin skall komma från förnyelsebara källor år 2020. Till skillnad från solceller och solvärmesystem, producerar vindkraft som mest el under vinterhalvårets blåsiga månader. Sverige har, som bekant, sin största energiförbrukning under vintermånaderna.

Norbergs kommun antog Energiplan för Norberg 2007-12-07 där ett av de övergripande målen är att arbeta för ”en övergång till ett uthålligt energisystem som fungerar i samspel med naturligt förekommande kretslopp och baseras på förnyelsebara energikällor”. En av strategierna för att uppnå de övergripande målen är ”Satsning på förnyelsebara energikällor och ny teknik”.

Kommunfullmäktige i Norberg har enigt antagit en Energi- och klimatstrategi. Där slår vi bland annat fast att vår kommun ansluter sig till EU:s utsläpps- och energimål samt de nationella klimatmålen. // Energianvändningen i Norberg baseras huvudsakligen på förnyelsebar energi. //Energieffektiva och miljöanpassade energi- och transportsystem är en naturlig del av samhällsutvecklingen. // Kommunorganisationen och dess bolag är föregångare i arbetet för uthålliga energi- och transportsystem och begränsad klimatpåverkan. // Minst 20 % av den totala energikonsumtionen inom Norbergs kommun ska komma från förnybara källor år 2020. //Användningen av el från förnybara energikällor ska öka. //

Vidare kan man i strategin läsa: ”Insatser sker för att bygga ut vindkraften i kommunen eller tillsammans med grannkommunerna. Dialog och samverkan sker med vindkraftsintressenter om etableringar och utbyggnad”.

Jag är fullt medveten om att vindkraft, liksom alla andra energislag, har både för- och nackdelar. För mig överväger fördelarna.

Vindkraft är en gratis och oändlig energikälla. Den är billig i drift eftersom omkostnaderna är låga. När vindkraftverken väl är byggda har vindkraften lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön. Dessutom är teknologin för vindkraften den billigaste inom förnybar energi. Vindkraftverken har en ungefärlig livslängd på 30 år. I stort sett allt material som vindkraftverket är byggt av kan återvinnas och marken i princip återställas.

Moderna vindkraftverk har hög leveranssäkerhet och kan producera elkraft nästan jämt. Verken står stilla när det blåser för lite (mindre än 4 m/s) eller för mycket (mer än 25 m/s).

Varför just Målarberget? Större delen av det aktuella området pekade kommunen ut som särskilt lämpligt i ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen, efter en utredning gjord av Uppsala Universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Vad händer nu, när kommunfullmäktige har tillstyrkt ansökan, d v s inte utnyttjat sin vetorätt?

Miljöprövningsdelegationen (MPD), som har sista ordet, planerar ett öppet sammanträde den 27 april på biblioteket i Norberg. Alla som vill lämna synpunkter är välkomna. Mötet kommer annonseras i tidningen. Om något av de av staten fastställda kriterierna inte uppfylls (t ex att det låter mer än 40 db vid något bostadshus) får verken inte köras. MDP planerar att fatta beslut före sommaren. När VKS sedan sätter igång med vindkraftparken vet vi dock inte.

 

MPD har bett det aktuella företaget (VKS) att särskilt förklara påverkan från de planerade verken med amplitudmodulerat ljud. MPD är nöjda med svaret de fått. Jag tolkar det som att de kringboende inte behöver vara oroliga för att störas av ljud vid sina bostäder. Om man däremot vistas direkt under verken kommer det att låta ca 55 dB, d v s som normal samtalston.

I Sverige har vi inga normer för avstånd från vindkraftverk till bostadshus. Hur mycket det de facto låter vid husen samt skuggor avgör. Topografin har stor betydelse så vilket avstånd som är lämpligt kan variera, enligt MPD.

I ansökan har VKS sökt tillstånd för vindkraftverk med en maximal höjd på 200 m. I dagsläget är det enligt VKS oklart hur höga verk det kommer att bli, men det troliga är att alla blir lika höga. Verken kan alltså bli lägre än 200 m.

Några debattörer har framfört åsikten att kommunen inte har bedrivit samråd. Det är helt fel. Vår samråd började år 2010. Företagets samråd pågick 2012-13, om jag minns rätt. Och MPD har bett om synpunkter fram till februari i år.

Vindkraftplanen
Samrådsutställning för allmänheten 14/7-1/9-2010 (Annonsering i FP,AT,VLT och DD). Handlingarna fanns bl a på biblioteket och hemsidan.
Öppet hus för allmänheten år 2010 26/8-2010 på kvällen i Norberg, 26/8 sen eftermiddag i Avesta och 18/8 sen eftermiddag i Fagersta (Annonsering i FP och AT). Flera tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen fanns på plats på biblioteket i Norberg för att visa planförslaget och svara på frågor från allmänheten.
Utställning för allmänheten 7/2-7/4-2011 (Annonsering i FP,AT,VLT och DD). Handlingarna fanns bl a på biblioteket och hemsidan.
Kf godkände planen 7/6-2011

Översiktsplanen (där vi hänvisar till vindkraftplanen)
Samrådsutställning för allmänheten 1/2-31/3-2011 (Annonsering i FP och VLT). Handlingarna fanns bl a på biblioteket och hemsidan.
Öppet hus – samrådsmöte för allmänheten i Teaterbiografen 10/2-2011 kl 18:30. Åsa Eriksson samt flera tjänstemän olika kommunala förvaltningar deltog för att visa planförslaget och svara på frågor från allmänheten (Annonsering i FP och VLT).
Utställning för allmänheten 18/6-18/9-2011 (Annonsering i FP och VLT). Handlingarna fanns bl a på biblioteket och hemsidan.
Kf godkände planen 5/12-2011

VKS vindkraftprojekt
VKS olika samrådstillfällen framgår av deras samrådsredogörelse i nedan länkade dokument. (2012 o 13 i två omgångar, inkl öppethus-kväll)

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-malarberget/samrådshandlingar-131217/bilaga-3-samradsredogorelse-malarberget.pdf

Efter att ansökan var komplett kungjorde Miljöprövningsdelegationen ärendet i Fagersta-Posten, AvestaTidning och Dalademokraten. Det skedde i slutet av december 2015 och allmänheten hade enligt kungörelsen på sig till den 5 februari att lämna synpunkter.

Jag har stor respekt för att människor blir oroliga när det planeras stora förändringar i deras närmiljö.När jag hör och läser argumenten mot vindkraft tycker jag dock att oron ibland är obefogat stor.

Ja, det kommer se annorlunda ut i den skog där många brukar ströva, jaga och plocka bär. Men om markägaren har godkänt att vindkraftverk uppförs kan ju inte vi andra kräva att markägaren ska ändra sig om användningen av sin egen mark.

Ja, vi kommer att se rotorbladen över trädtopparna. Mig stör det inte men jag kan förstå att det stör andra. Den negativa påverkan övervägs dock flera gånger om av vinsten med mer förnyelsebar energi.

Ja, det kommer att låta i närheten av verken. Våra statliga myndigheter har, precis som med allt annat, bestämt gränsvärden för vad som är tillåtet gällande ljud och skuggor. De planerade verken håller sig inom de värdena och jag litar på våra myndigheters omdöme.

Vindpark Målarberget är, som jag ser det, en stor möjlighet i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den möjligheten hoppas jag att vi tar vara på.

 

Annonser

12 thoughts on “Varför vindpark Målarberget?

 1. Nu har Länsstyrelsen i Västmanland gjort en extra skrivelse till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala och påpekar att Olsbenning och Lapphyttan är Riksintresse för kulturvården och att vindkraftsparken påverkar negativt. De ställer krav på att skydda Lapphyttan. Dessutom har Jernkontorets Bergshistoriska utskott lämnat en mycket stark skrivning mot planerna på vindkraftpark i området. ”Olsbenning är en exceptionell miljö, med nästan 1000-årig historia av industriell utveckling, som av satt rika spår i traktens våtmarker, i skogarnas fornlämningsbild, men inte minst i den fysiska miljö,som utgör Olsbennings välbevarande 1800-tals bebyggelse och inägomark, som speglar bergsmännens miljö från århundraden.”
  Både Länsstyrelsen och Jernkontoret pekar på Miljöbalken 3 kap 6§. En lag som ska ge skydd när annan lagstiftning inte ger fullgott skydd.

  • Att olika instanser och myndigheter inkommer med synpunkter till MPD är precis vad som är tanken med det svenska beredningssystemet. Norbergs kommun har i vårt remissvar till MPD angivit våra synpunkter.
   MPD har nu i uppgift att ta ställning till samtliga inkomma åsikter och slutligen bifalla eller avslå VKS ansökan.
   Det är så det ska fungera i en demokrati.

 2. Hej, det var inte beredningssystemet som var intressant utan hur du motiverar beslutet att ödelägga ett Riksintresse som dessutom är inskrivet i Miljöbalken.

  • Kommunen ödelägger inte riksintressen. Kommunen har prövat ansökan om vindkraft mot våra styrdokument, planer och strategier och inte funnit någon anledning att avstyrka ansökan. Däremot anser Norbergs kommun att sex av verken inte ska tillåtas och att ytterligare ett ska flyttas.
   Kommunfullmäktige har tagit del av de yttranden vi vid beslutstillfället kände till. Kommunens politiker har fullt förtroende för att andra myndigheter använder sin expertkunskap i sina yttranden och att MPD gör en klok, sammanvägd bedömning, vilket är deras uppdrag.
   Norbergs kommunfullmäktige såg ingen anledning till att använda det veto kommunen har och vi är fullt medvetna om att kommunen bara är remissinstans, inte slutgiltigt beslutande.

 3. Bästa Åsa – detta har kommit ifrån Carl-Magnus Gagge landsantikvarie och Anders Frid bebyggelseantikvarie, jag citerar: Länsmuseet anser att vindkraftverk ej bör byggas nära känsliga kulturmiljöer somOlsbennings bergsmansby och Gamla Lapphyttan.
  Det som förvånar mig Åsa är att inte ni är stolta och vill bevara och ta till vara denna unika miljö.Hit kommer forskare från hela Europa för att studera inte bara Lapphytran utan skogarna runtomkring, våtmarkerna och alla fornlämningar som finns kvar. Det är nåt att satsa på istället för att som du vifta på svansen åt kommersiella bolag. Det kanske gynnar dig i din karriärklättring. Kulturmiljöerna gynnar oss alla som bor i Norberg.

  • Norbergs kommun har i ett tidigt skede i processen föreslagit att tänkta vindkraftverk flyttas från Lapphyttan och Diger källa. Det tog VKS Vindkraft hänsyn till.
   En hållbar värld gynnar oss alla. Det är min drivkraft.

   • Skrivet av Göran Kastlund på Yvonne Grönings email. Det är ju självfallet endast Din egen karriär inom SAP du egentligen tänker på då du stöttat vindkraftsparken Vi har ledande socialdemokrater bl a ett tidigare kommunalråd för s som har gått in på vår sida Norberg behöver framtidstro. Jag vet att flera s-styrda kommuner avstått från vindkraft. Jag uppfattar att s i Nbg inte ses med ngn beundran från övriga s-politiker i länet. Du tror att vindkraft är framtiden och miljövänligt – men det är ju precis tvärtom. Den förutsätter alternativ möjlighet att sätta inolja- eller koleldade verk vid vindstilla( kolla Tysklands och Danmarks utsläpp av co2!). Nej du- ni har bara kört ett meningslöst politiskt jippo där ni varit beredda att förstöra en tusenårig kulturmiljö för 20 år vindkraftsdrift som inte ens är ekonomiskt lönsam utan bygger på statliga subsidier. Jagar helt övertygad om att det ställningstagande
    som ni har gjort inom kommunen kommer att märkas i nästa val, jag vet många som redan nu bestämt sig för att markera mot dig politiskt. Vem vet- du kanske inte ens kommer in i riksdagen!

 4. Vågar du inte ta in min kommentar Åsa? Dina ställningstaganden kommer ofrånkomligen att få konsekvenser för din politiska framtid, det kan du vara övertygad om!

  Göran Kastlund

  • Som många andra har jag följt den debatt som nu förs gällande en eventuell vindkraftpark mellan Norberg och Avesta. Självklart kommer en vindkraftspark påverka dem som bor nära och ändra landskapsbilden i skogen. Det finns också argument att använda både för och emot vindkraft, men bland Fagersta-Postens insändare, inläggen på Norberg behöver framtidstro och även i inlägg här så används ibland argument som helt enkelt inte är sanningsenliga eller rent ut sagt något konstiga om vi jämför med hur vi resonerar i andra sammanhang.
   1. ”Ekonomin för VKS och andra kraftintressenter ligger helt i de omfattande statliga bidrag som man räknar med skall betalas ut.”
   Det finns inget omfattande statligt bidrag för vindkraft, däremot är elproduktion från förnybara källor elcertifikatberättigade. Elcertifikaten tilldelas per producerad MWh och är teknikneutrala så länge elproduktionen klassats som förnybar, det vill säga marknaden bygger det som är mest lönsamt, ibland är det vattenkraft eller kraftvärme, ibland vind. Om inga MWh produceras så fås inte heller något stöd, så intäkterna är inte på något vis garanterade om det blåser för lite. Det är ett marknadsbaserat stödsystem där vissa aktörer måste köpa elcertifikat medan de som producerar förnybar el kan sälja dem. De som måste köpa elcertifikat tar ut den kostnaden från sina kunder, snittkostnaden 2014 var 2,8 öre/kWh. Dessa pengar kan som sagt precis lika gärna gå till t.ex. vattenkraft eller solel, om det anses vara en bättre affär att bygga dessa. Läs gärna mer på Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/. Den nyfikne kan också läsa ”El från nya och framtida anläggningar 2014”, http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_40_. På sidan 169 finns en bra bild på vad en kWh kostar att producera i olika anläggningar när man slagit samman investeringskostnad och driftskostnad med mera. Lägg särskilt märke till att näst efter avfalls- och RDF-kraftvärme så är landbaserad vindkraft den billigaste elen att producera.
   2. ”Satsa på kärnkraft”
   Det står en självklart fritt att tycka men det ter sig något paradoxalt att säga precis efter att man anklagat vindkraft för att vara olönsam. En av anledningarna till att det byggs vindkraft är att det är relativt billigt en av anledningarna till att det inte byggs kärnkraft är att det är väldigt dyrt. Återigen kan man läsa ”El från nya och framtida anläggningar 2014”, http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_40_. På sidan 169 finns en bra bild på vad en kWh kostar att producera i olika anläggningar och det innebär att när elpriset ligger under den kostnaden så är produktionen olönsam. Lägg särskilt märke till att en kWh vindel produceras för ungefär halva kostnaden i jämförelse med kärnkraft med nuvarande styrmedel. Helt utan styrmedel så är fortfarande landbaserad vindkraft billigare per producerad kWh än kärnkraft, tabell 5-1.
   3. ”Det blåser för lite”
   Enligt Energimyndighetens vindkartering så blåser det 7,6-8,0 m/s, på 140 meters höjd i området och det brukar öka ju högre upp man kommer. Maximal effekt hos vindkraftverk uppnås ofta mellan 10 m/s och 14 m/s, så ja det blåser något mindre än så i området. Innebär det per automatik att parken måste bli olönsam? Nej, självklart inte, med det resonemanget så skulle vi ju inte ha några jordbruk förutom där det är allra bördigast t.ex. Skåne och alla solceller ska placeras i Sahara. Sedan är det ju få företag som vill gå med förlust så jag inbillar mig att det inte skulle vara intressant att bygga där om man inte tror att det kommer vara lönsamt. Är elcertifikaten med i den kalkylen, troligtvis, är det lätt att sia om framtida elpriser, inte direkt. Som sagt delas elcertifikat ut per producerad MWh så ingen vind, inga subventioner. Men den här osäkerheten gäller ju alla företag, det finns sällan garantier för att allt kommer följa kalkylen. Förutom kärnkraften som planeras i Storbritannien förstås som garanteras ett elpris på ungefär 90 öre/kWh, att jämföra med de 28-30 öre/kWh som en insändare nämnde att elen just nu kostar här.
   4. ”Hur skall skog någonsin kunna växa där?”
   Ja, skogen växer ju runt Norberg trots mångårig gruvdrift och järnframställning med alla utsläpp det har medfört i närområdet. Nu spekulerar jag fritt men jag tror att den industri som fanns här för länge sedan, den ni hyllar som kulturarv, har medfört mycket större miljöpåverkan än vindkraftens betongfundament någonsin kommer göra.
   Som sagt det finns argument både för emot, det finns också bra argument och mindre bra, min förhoppning är att ni fortsättningsvis håller er till de lite mer relevanta motargumenten.

 5. Hej Åsa,
  Jag har bjudit in dig personligen att tillsammans med mig ta en tur genom den mycket vackra och vidunderliga natur som du och dina politiker vänner vill förstöra för 100-tals år framåt för att köra ett totalt ekonomiskt olönsamt projekt. Men du sa nej o jag undrar varför?

  Erkänn Åsa att VKS´s affärs modell är att mjölka ut det statliga subventions pengar som finns och att du stöder detta projekt som de flesta av dina kloka partivänner i länet har sagt nej till.

  Jag är ledsen för dig och oss alla andra som måste se dina karriär drömmar satta i första prio och med en konsekvens analys som inte är gjord med logiskt tänkande.

  Hälsar
  Jan Erik fr JanPers en gård som varit i släkten sedan 1600-talet!

 6. Ping: Hur länge orkar vi utan respektfulla samtal? | Åsa i Norberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s