Rätten till personlig assistans

Som väntat har regeringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan 2017 förtydligat uppdraget gällande personlig assistans. Många debattörer har misstolkat skrivningarna i årets regleringsbrev, varför ett klargörande var på sin plats.

Jag tycker att de skrivningarna om assistansersättningen är bra och det är tydligt att regeringen ser de problem som finns och försöker åtgärda dem. Det som gläder mig särskilt är tre saker:

  1. Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna för personer med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Domarna har fått stor betydelse för Fk’s bedömning i flera fall och det måste analyseras.
  2. Regeringen ger flera uppdrag med syfte att olika myndigheters insatser kring en individ bör koordineras och samordnas bättre än idag. Både kommunen, hälso- och sjukvården (landstinget) och Försäkringskassan behöver samlas kring personen med stödbehov och tillsammans skapa en hållbar situation för den enskilde. Det är inte rimligt att den funktionsnedsatte (och hens familj) själva ska manövrera i vad som kan uppfattas som en svåröverskådlig myndighetsvärld för att få hjälp att klara sin vardag. Jag vill gärna se en ny konstruktion, likt finsam för arbetslösa och sjukskrivna, som säkerställer att ingen ramlar mellan de berömda stolarna. Kanske kan finsam-lagstiftningen på sikt göras om för att innefatta andra personkategorier med sammansatta behov, t ex personer med stora funktionsnedsättningar? Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i också uppdrag att analysera om Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning. Det tycker jag verkar klokt.
  3. Även fortsättningsvis är det tydligt att vår feministiska regering vill se en mer jämställd assistansersättning. Vi vet att fler män än kvinnor idag beviljas personlig assistans. Vi vet också att män beviljas fler assistanstimmar än kvinnor. Men vi vet inte varför; det finns inga belägg för att män skulle ha större behov. Detta måste förstås klarläggas och åtgärdas. Heja!

De reaktioner på det nya regleringsbrevet som jag har sett från funkisrörelsen är övervägande positiva. Regeringen ser problemen, har lyssnat på kritiken och delar oron som många känner – och gör något åt den. Det är bra. Jag hoppas att statsrådet Regnér och medarbetarna på departementet nu kan få lite välbehövlig julledighet. Jag vet att de har jobbat oerhört intensivt med denna fråga under hösten. Så God Jul, regeringen!

Annonser