Möte med representant för Facebook

Igår träffade jag nordiska Facebooks Public Policy Manager. Vi hade en trevlig pratstund över varsin kopp te och kaffe i riksdagens fik och jag fick veta mer om hur företaget resonerar och arbetar med trygghet för deras användare.

Enligt företagets policy är det ok att attackera ideologier, religioner och politiska åsikter men inte människor. Det är t ex ok att skriva ”Jag hatar Sverige” men inte ”Jag hatar alla svenskar”. Låter klokt och bra men för oss som regelbundet läser facebookinlägg är det uppenbart att den policyn inte efterlevs.

Nytt för mig är kunskapen att alla inlägg, som någon anmäler, granskas av en människa som kan det aktuella språket. Mycket bra! Ambitionen hos Facebook verkar det inte vara fel på. Men med den kunskapen blir det ännu svårare att förstå att inlägg som anmäls, och som är uppenbart hatiska och trakasserande, tillåts vara kvar. Svaret på den frågan var att de inte kan kommentera enskilda inlägg eller personer och det får man kanske ha förståelse för. Toleransnivån stiger hos företaget när inlägg handlar om offentliga personer. De betraktas som institutioner och då är det tydligen ok att skriva rena trakasserier. Det har Facebook och jag delade meningar om.

Att Facebook tog bort Cancerfondens bröstskolevideo var ett rent misstag. Bilder på amning tillåts, enligt den information jag fick, liksom bilder på ärr från bröstoperationer.

Sammanfattningsvis är jag glad att Facebook så snabbt tog sig tid att träffa mig. Jag är glad över den höga ambitionsnivån och jag upplever en ärlig vilja att bidra till användarnas trygghet. Dock blir jag än mer förbryllad över att uppenbart hatiska tillägg inte plockas bort när de anmäls och granskas av riktiga människor. Där tycker jag att det finns mycket kvar för företaget att göra.

Kanske bör vi som användare bli bättre på att snabbt anmäla inlägg som vi reagerar på?

Samtalet kommer fortsätta vid ett annat tillfälle, då på Facebooks kontor.

Efterlever Facebook sin egen policy?

I tisdags lade Cancerfonden ut en videoguide på Facebook som visar hur man upptäcker bröstcancer i ett tidigt stadium. ett jättebra initiativ som kan bidra till bättre hälsa för kvinnor. rösten illustreras i videon av två rosa ringar. Enligt Cancerfonden valde Facebook att inom 24 timmar ta bort videoguiden med motiveringen att klippet ansågs marknadsföra vuxenprodukter.

??? 

Samtidigt kan vi på samma community allt för ofta läsa gräsliga inlägg som slår fast att kvinnor som kräver jämställdhet ska våldtas, ministrar skjutas och människor födda i andra länder jämförs med apor. Det senaste exemplet jag sett är att Barn- och äldreminister Åsa Regnér beskrivs som mördare och ansvarig för den tragiska olycka då en funktionsnedsatt kvinna dog på en offentlig toalett. Det inlägget vägrar Facebook att ta bort, trots uppmaningar.

???

Den fråga som jag tror att många med mig ställer sig är: var går gränsen för om ett inlägg ska betraktas som stötande eller inte? Facebook säger sig ha en policy som säger att deras community inte är neutral mark utan att de faktiskt har ett visst ansvar för vad som postas där. Det är bra, men för mig uppträder Facebook många gånger obegripligt.

 Mot bakgrund av det här skulle jag gärna vilja veta hur Facebook, som i dag är världens största plattform för distribution av medieinnehåll, ser på sitt ansvar utifrån den maktposition. Jag kommer att ta kontakt med representanter för Facebook för att försöka få till ett möte där de får ge sin syn på de här frågeställningarna. Jag har lovat att bjuda på kaffe. Tror du att de kommer?

 

Migrationsverket bör ha fler boenden i egen regi

Det finns mycket som fungerar bra i det svenska flyktingmottagandet men det finns mycket som kan (och måste!) bli mycket bättre. De senaste årens rapporter om bristande kvalitet, privata företag som gör ohemult höga vinster och den gräsliga snedfördelningen av asylboenden mellan svenska kommuner visar att systemet måste förbättras. Allt för många kommuner i Västmanland har allt för dåliga erfarenheter för att vi ska kunna vara nöjda.

Det har jag och övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västmanland skrivit en motion om:

”Sverige ska även fortsättningsvis ha en solidarisk migrationspolitisk och en relativt hög invandring. Vi som lever i ett tryggt land har en skyldighet att erbjuda skydd till sämre lottade men invandring är också något som på sikt stärker och berikar vårt land.

Alla asylsökande placeras i någon kommun i väntan på beslut om uppehållstillstånd och barnen har rätt till förskola och skola. Att nya människor med andra erfarenheter kommer till en kommun är positivt och bra. Att alla barn ska ha rätt att gå i skola är en självklarhet. Men när väldigt många nya människor kommer till en kommun på kort tid, och kommunen haft liten eller ingen tid att förbereda sig för fler barn, blir resultatet inte särskilt bra.

Kommunerna i Västmanland vill välkomna nya människor på ett bra sätt och ge barnen en högkvalitativ verksamhet. Därför behövs bättre planeringsförutsättningar.

Vi anser att Migrationsverket bör få i uppdrag att i högre utsträckning än idag driva egna asylboenden istället för att upphandla på den öppna marknaden. Skälen är flera:

 – Om Migrationsverket hade fler platser i egen regi runt om i landet kan myndigheten bättre än idag styra mot en jämn fördelning av nya människor i Sverige.

– Då kan kommunerna planera och ha beredskap för fler människor än de mantalskrivna i sina verksamheter.

– Dessutom kan staten på ett bättre sätt än idag borga för en god kvalitet på boendena och utveckla viktig sysselsättning och språkintroduktion tillsammans med andra lokala aktörer.

 – En viktig bonuseffekt är att pengarna som regeringen fördelar till flyktingmottagande kan användas för det de är ämnade till istället för att bli ohemula vinster i privata aktörers fickor.

– Om de asylsökande trivs under sin asyltid ökar också chansen att de stannar i kommunen när de eventuellt får uppehållstillstånd. Det tillskottet av nya, bofasta människor med andra erfarenheter behöver många kommuner.

 Under de senaste åren har vi tyvärr sett vad dagens marknadsinriktade upphandlingssystem leder till: många asylsökande på vissa orter och inga alls i andra. Snabba förändringar och kommuner som inte hinner med. Anläggningsboenden (t ex Klackbergsgården i Norberg) som med några timmars varsel måste evakueras för att kvaliteten är så dålig att människor inte kan anvisas dit. Det är inte förenligt med den svenska modellen.

 Vi vill att dagens system utvecklas och blir bättre för de människor som söker skydd i vårt land, för de kommuner som ska och vill ta emot de skyddsökande och för skattebetalarna som vill att deras pengar ska användas till det de är avsedda för. Att asylsökande kan fara illa på dåliga boenden kan vi inte acceptera.

 Vi tror att bra asylboenden av god kvalitet och ett planerat, strukturerat mottagande i kommunerna dessutom leder till att människor i högre grad trivs på sin nya bostadsort. Om de trivs ökar också chansen att de stannar i kommunen när de eventuellt får uppehållstillstånd. Det tillskottet av nya, bofasta människor med andra erfarenheter behöver många kommuner.

Vi föreslår att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än idag driva boenden för asylsökande i egen regi.

Åsa Eriksson, Pia Nilsson, Anna Wallén, Lars Eriksson”

 

E18 måste bli tvåfilig – nu!

Västmanlandsnytt har rapporterat om de stora problem som finns med E18 genom Västmanland. Det är orimligt att E18 inte är tvåfilig hela vägen – resultatet blir ständiga olyckor och avstängningar. Lokala, regionala och nationella politiker har kämpat för en utbyggnad i flera år, inte minst Köpings kommunalråd Elizbeth Salomonsson. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet har år efter år motionerat i ärendet. Nu hoppas vi att det är sista gången vi behöver skriva den här motionen.

”E18 är en viktig pulsåder och avgörande för den regionala utvecklingen i Mälardalen. E18 ingår i EU:s utpekade TEN-vägnät. Inom TEN-T är den nordiska triangeln prioriterad. E18 är det norra benet i den nordiska triangeln.

De enda delarna av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte har motorvägsstandard är den ca 25 km långa sträckan Köping–Västjädra. Det är en flaskhals som gör att framkomligheten, trafiksäkerheten och utvecklingen i regionen hämmas betydligt.

Sträckan Köping–Västerås är en av landets hårdast belastade vägar när det gäller transporter av farligt gods. Kapacitetsgränsen för en två-plus-ett-väg kan sättas till cirka 18 000 fordon/årsmedeldygn. Den gränsen är redan nådd i den östra delen av vägsträckan och kommer enligt prognosen att överstigas för hela vägsträckan.

Den ökade trafiken har lett till ett stort antal olyckor, bland annat en dödsolycka, och incidenter som gör att sträckan måste stängas av tillfälligt och trafiken leds om på mindre vägar och förbi både såväl förskolor som skolor genom bostadsområden i både Köpings och Hallstahammars kommuner. Förutom den olägenhet som det innebär för trafikanterna på sträckan är det ett stort trafiksäkerhetsproblem för de boende i Köping och Hallstahammars kommuner, det är en betydande riskfaktor för en allvarlig olycka med tanke på allt farligt gods som fraktas på sträckan. Trafikmängden med ett stort antal fordon har också en negativ inverkan på det kommunala väg- och ledningsnätet. Företag tvekar att etablera sig då transporter inte kan garanteras komma fram i tid, arbetspendling är ett mindre attraktivt alternativ då det är ständiga stopp på sträckan.

En förstudie angående sträckan genomfördes redan 2007. Förstudien föreslår att vägen byggs ut till motorväg med två körbanor i vardera riktningen och med mittremsa. De föreslagna åtgärderna bedöms ge en väg som medför bättre förutsättningar för den regionala utvecklingen. Dåvarande Vägverkets ställningstagande utifrån förstudien är att upprätta arbetsplan för motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra. År 2014 gjordes en åtgärdsvalsstudie som har lett fram till steg 4 enligt fyrstegsprincipen, det vill säga ombyggnad och breddning av vägen för att möjliggöra en mötesfri väg med fyra körfält. Ombyggnation har valts för att uppfylla målen om ökad framkomlighet (minskat behov av omledning av trafiken till övriga vägnätet) och ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommendationen att ta fram en vägplan, och det arbetet är nu igång på Trafikverket.

Det är glädjande att planläggningsarbetet fortskrider och att en vägplan nu tas fram, däremot finns ännu ingen beslutad finansiering för den här angelägna investeringen.

Det är av största vikt för regionen att E18 Köping–Västjädra byggs ut till motorvägsstandard så snart som möjligt, för trafiksäkerhetens skull, för framkomlighetens skull, för miljöns skull och för den regionala utvecklingens skull.

Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på E18, sträckan Köping–Västjädra, och tillkännager detta för regeringen.”

Reflektioner från ny riksdagsledamot

Så var det dags, dagen då Åsa från Karbenning skulle debutera i talarstolen som ledamot av Riksdagens utrikesutskott. Jag hade uppmanats att delta i en interpellationsdebatt om en ny rysk gasledning genom Östersjön, Nord stream 2. Vi socialdemokrater är emot gasledningen men ser än så länge inga möjligheter inom internationell rätt att säga nej till den. 
Efter nästan tio år som partimedlem och drygt fem som kommunstyrelsens ordförande brukar jag känna mig ganska hemma i de flesta politiska sammanhang men det här var helt nytt. Hur ska jag tilltala utrikesministern? Vilka förväntningar finns på mig? Hur tuff kan jag vara mot oppositionen utan att få allt för hårda nyp tillbaka? 
 Det känns lite som att börja i en ny, stor skola att hoppa in som riksdagsledamot och det känns samtidigt som att komma hem. Lokalerna, rutinerna och systemen är helt nya men det politiska hantverket, partikamraterna och den grundläggande ideologin är desamma. Jag tror mig inte kunna göra några stora avtryck på sju månader men ambitionen är att upprätthålla Olle Thorells arbete så gott det går, lära mig så mycket som möjligt om utrikespolitik och vårt eget läns utmaningar och – inte minst – fortsätta att driva mina profilfrågor migration/etablering och digitalisering. 

 De tre största skillnaderna jag upplevt så här långt, mot att vara kommunalråd i Norberg, handlar om resurser och politikområde.

För det första: i riksdagen är det få som frågar vad Åsa Eriksson tycker. Det är ovant men jätteskönt. Som kommunalråd är man ständigt påpassad av media, medborgare, personal och andra politiker. Mängder av människor ställer frågor varje dag och du förväntas ha en åsikt, kunna ge en bakgrund till den och fatta massor av informella beslut. Du ska leda och driva det mesta. Det behöver jag inte göra som tillfällig riksdagsledamot. Än så länge är det en befrielse att slippa fatta beslut om allt mellan himmel och jord men jag antar att det snart är något jag kommer sakna.

 För det andra: Nu är jag den som kan minst inom mitt ansvarsområde (utrikespolitik), jämfört med att i kommunpolitiken ofta vara den som är bäst insatt i frågorna. En enorm skillnad men också en fantastisk möjlighet till utveckling och att lära mer. Kul! Ganska snart är det upp till bevis och dags för debatt i utskottet. Jag längtar!

 För det tredje: i riksdagen finns det massor av tjänstemän (politiska och opolitiska) som servar med än det ena, än det andra. Våra tjänstemän i kommunen är jätteduktiga men som politiker i en liten kommun får man fixa det mesta själv (allt från reseplanering till debattartiklar). Nu blir jag bortskämd med att en politisk sekreterare mejlar lämpliga underlag, en annan förser oss med nyheter på området. Mycket lyxigt och lätt att vänja sig vid. Men det viktigaste, själva politiken, måste jag förstås producera själv.

Nu är det  snart dags för Riksmötets högtidliga öppnande. Ytterligare en ny erfarenhet. 

Jag är så tacksam för de fantastiska möjligheter jag får.

Fiber i varje buske

De flesta är nog överens om vikten av tillgång till snabbt bredband i hela landet. Det är viktigt för att vi ska kunna bo överallt, eftersom vi numer streamar både nyheter, filmer och musik. Det är viktigt för att vi ska kunna jobba och driva företag överallt, eftersom alla typer av verksamhet idag förutsätter digital kommunikation på olika sätt. Och det är inte minst viktigt för att offentlig sektor ska kunna digitalisera välfärden. 

Du har hört det förut och du kommer få höra det igen: när vi blir fler och lever allt längre blir det svårt att få resurserna att räcka till. Skatteintäkterna (och den tillgängliga arbetskraften) kommer inte räcka till välfärd på dagens nivå med dagens metoder för alla i Sverige i framtiden. Ingen politiker med framtidstro vill sänka kvaliteten eller nivån på välfärden och ingen vill eller kan höja skatterna med tiotals kronor. Då återstår bara att utforma välfärden på ett annat, mer effektivt sätt. Där är digitalisering vårt viktigaste verktyg, tror jag. 

För att kunna digitalisera framför allt äldreomsorg och hälso- och sjukvård måste vi ge tillgång till snabb uppkoppling i hela landet. Idag åker Nattpatrullen hem till ett antal personer 2-3 ggr per natt för att kontrollera att vederbörande ligger kvar i sin säng. Det kostar massor av resurser (och avgaser). Om vi istället inför digitala mattor eller andra tekniska hjälpmedel som larmar när vårdtagaren kliver (eller ramlar) ur sängen slipper vi skicka Nattpatrullen i onödan, vårdtagaren slipper bli väckt av dörrar som öppnas och lampor som tänds och hemtjänstpersonalen kan istället lägga tid på att i lugn och ro stryka en kind, kamma ett hår eller hålla en hand. 

Men det går inte att digitalisera välfärden om inte alla har tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Det finns tusen olika tjänster och hjälpmedel som vi kan använda för att öka transparensen, kvaliteten och resurseffektiviteten i offentlig sektor. Det stora hotet är att det inte går att tillämpa förrän alla har de digitala ”järnvägarna” som krävs för att skicka signalerna. Därför är regeringens satsning på mer pengar till bredbandsutbyggnad där sådan inte är kommersiellt lönsamt otroligt viktig och välkommen. Vi måste se till att ha fiber i varje buske (nästan). Det slog socialdemokraterna i Västmanland fast redan inför valet 2010. Vi närmar oss målet men än är det långt kvar. De 4,1 miljarder kronor som regeringen hittills har avsatt kommer ta oss långt men inte hela vägen fram. Min förhoppning är att de nya pengarna i höstbudgeten (ytterligare 850 Mkr under 2017-19) kan möjliggöra samfinansiering från kommuner, regioner och kommersiella aktörer så att många, många fler får erbjudande att ansluta sig till snabbt bredband. 

Det är ett måste för att klara framtiden. 

Få svenskar vill se Nordstream 2 men vi saknar grund för ett nej

Igår gjorde jag debut i talarstolen i riksdagen. Lite nervöst men himla kul. KD’s Mikael Oscarsson hade lämnat in en interpellation om Nordstream 2 (gasledningen som ryska Gazprom vill lägga på Östersjöns botten) som utrikesminister Margot Wallström skulle svara på. Efter att ha läst Kd’s interpellation samt den SvD debattartikel som Mikael Oscarsson har varit med och författat, blev jag fundersam. Min tolkning av vad Oscarsson och KD vill att regeringen ska göra är precis vad regeringen säger och gör: Både statsministern och utrikesministern har deklarerat att EU-rätten ska följas och att energiunionens mål ska respekteras. 

Vad handlar det då om?

För mig verkar det som att Kd slår in öppna dörrar. Kan det vara för att försöka flytta fokus från något annat, till exempel interna konflikter inom det borgerliga blocket eller låga opinionssiffror? Än så länge har ingen tillståndsansökan inkommit till regeringen. Vi har hört utrikesministern upprepade gånger säga att gasledningen är problematisk men att det inte finns något stöd i internationell lagstiftning för att avslå en ansökan. Jag har också förstått att UD har tillsatt ett särskilt sändebud som ska försöka få stöd för Sveriges linje hos de EU-stater vi normalt står nära. 

Så vad mer vill KD?
Svaret Mikael Oscarsson gav igår under interpellationsdebatten gjorde mig något förbryllad: Kd kräver att Sveriges regering  bryter mot internationell lagstiftning och säger nej till en eventuell gasledningsansökan p g a att Ryssland har brutit mot folkrätten när de annekterat Krim. Är det någon som förstår logiken i det resonemanget?

Att Rysslands agerande i Ukraina är fruktansvärt är vi överens om. Att Ryssland brutit mot folkrätten är vi också överens om. Men hur kan KD få det till att Sverige därför ska göra likadant; bryta mot internationell rätt och avslå en ansökan utan rättslig grund?

Allmän värnplikt 2.0

Det förslag som regeringens särskilda utredare förväntas lägga om återinförande av allmän värnplikt tycker jag är intressant. 

Min egen erfarenhet av allmän värnplikt är mycket begränsad (hade planer på en framtid som yrkesofficer i luftvärnet och hann avverka fyra veckors gröntjänst i kustartilleriet på KA1 i Waxholm 1991 innan jag gav upp och ändrade mina framtidsplaner) men det är inte främst de erfarenheterna som ligger till grund för mitt intresse. 

Det är först på senare år som jag har insett vilken betydelse slopandet av allmän värnplikt har haft på vårt samhälle. Under Den Stora Skogsbranden 2014 konstaterade vi många gånger ”Vad bra det hade varit med värnpliktiga soldater att ta till nu.” Att det finns människor som är tränade och beredda att rycka in och stärka upp vid större händelser och kriser har visat sig vara oerhört värdefullt. Hemvärnet, FRG och det övriga civila samhället i all ära men det är svårt att på kort tid uppbåda de resurser som fanns att tillgå när (nästan) alla män gjorde lumpen. 

Den allmänna värnplikten hade flera positiva effekter, förutom att vara en viktig del av totalförsvaret. Det var en institution där alla, oavsett bakgrund, träffades på någorlunda lika villkor och tvingades lära känna varandra, samarbeta och bilda en större enhet tillsammans. Det var ett sätt att snabbt slussa in unga människor i samhällsgemenskapen, en del av ett viktigt socialt kitt. Det märks tydligt att just det sociala kittet, känslan av att vara en viktig kugge i en större samhällskropp, har försämrats idag. 

Värnplikt 1.0 hade flera dåliga sidor också och de hoppas jag att vi slipper i version 2. Det kommer kosta att återinföra allmän värnplikt men jag tror att vi som samhälle har väldigt mycket att tjäna på det i längden. 

När utredarens förslag diskuteras vidare är det oerhört viktigt att de civila delarna betonas (möjlighet att göra värnplikt i civilsamhället!) och att plikten är könsneutral. Då kan det bli riktigt, riktigt bra.

Kan vi och bör vi förbjuda tiggeri?

Frågan om ett eventuellt förbud mot tiggeri är svår. Instinktivt känns det fel att rikta förbud mot de som är allra svagast i vårt samhälle. Och nej, fattigdomen försvinner inte för att vi lagstiftar bort ett av dess symptom. 
Å andra sidan, är vi nöjda med hur situationen är idag? Kan vi verkligen bara se på när människor lämnar sina barn och familjer under långa perioder för att under förnedrande former göra sin situation i hemlandet lite drägligare genom att tigga i Sverige? Kan vi bara se på när barns skolgång avbryts för att följa med sina föräldrar på tiggarresa och kanske bo i en bil? 

Vi vet att det är stor risk att kommande generationer ”ärver” sina föräldrars situation. Det kan jag som socialdemokrat inte acceptera. Sverige ska verka för att romska barn får betydligt bättre livschanser än att behöva tigga. Och inte känns det bra att de styrande i Rumänien och Bulgarien kan fortsätta med sin diskriminering av romer och slippa undan ansvaret för sina medborgare genom att de allra fattigaste reser till Sverige. 

Frågan är inte lätt. Hur lösningarna ska se ut vet jag inte men diskussionen behövs definitivt. 

Oron i världen

Igår vaknade vi upp till nyheten om det fruktansvärda, makabra terrordådet i Nice och vi gick till sängs med vetskapen om pågående militärkupp i Turkiet.
Det är sannerligen en föränderlig tid vi lever i och jag slits mellan motstridiga känslor: tacksamhet och lycka över att få bo i ett fredligt land där mina barn kan sova gott om natten. Sorg, förtvivlan och medkänsla med alla människor som inte är lika lyckligt lottade, alla de som dödats, torterats, mist nära och kära, är på flykt, som fruktar för sina barns liv.
Vi har alla ett ansvar att besinna oss, att skapa dialog och förståelse. Ha tillit till våra medmänniskor, samtidigt som vi med skärpa måste fördöma de som inte respekterar oliktänkande och som tar andras liv.

De kan aldrig med våld stoppa oss från att leva våra liv som vi önskar.